Hjemmesykepleie

Pleie- og omsorgstrengende skal gjennom hjelp til selvhjelp være i stand til å ta vare på seg selv i størst mulig grad. Hjemmesykepleie skal sikre nødvendig helsehjelp og bidra til:

 • Å stimulere og hjelpe deg til selv å ivareta fysiske, psykiske og sosiale forhold til sykdom, skade eller lyte
 • At du skal oppleve trygghet ved at behov for pleie og omsorg blir ivaretatt
 • Å forebygge forverring av tilstand/situasjon
 • Å betjene mottak av trygghetsalarmer

Hvem kan få tjenesten?
Helse og omsorgstjenesteloven stiller krav til at kommunens helsetjenester omfatter hjemmesykepleie. Retten til helsehjelp er hjemlet i loven. Tildeling og omfang av hjemmesykepleie foretas etter en individuell vurdering, der det tas hensyn til brukerens fysiske, psykiske og sosiale behov. Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom, redusert funksjonsnivå og/eller funksjonshemming, som medfører behov for sykepleie i eget hjem.

Innhold i tjenesten
Oppgaver kan være:

 • Hjelp til personlig hygiene
 • Tilrettelegging av måltider
 • Hjelp til å stå opp og legge deg, toalettbesøk
 • Hjelp til administrering av medisiner etter delegering fra fastlegen
 • Observasjon av evt. sykdomsutvikling
 • Lindrende pleie og omsorg etter utskriving fra sykehus og hjelp til å tilrettelegge hjemmedød
 • Informasjon om tannhelsetilbud
 • Sårskift, injeksjoner og blodprøver tas i særlige tilfeller. NB! Sårskift etter behandling på sykehus eller hos lege, skal i hovedsak skje hos fastlege

Pris for tjenesten
Tjenester fra hjemmesykepleien er gratis.

Hva kan du forvente?

 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket, innenfor de tidsrom vi er enige om og med det innhold som er beskrevet
 • Vi planlegger innhold i tjenesten sammen med deg
 • Vi vurderer ditt behov for tjenesten og tjenestens innhold og omfang jevnlig
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem
 • Vi overholder vår taushetsplikt
 • Vi som kommer hjem til deg, har fått opplæring i å utføre tjenesten
 • De ansatte skal ikke utføre oppgaver, som kan sette de ansattes liv og/eller helse i fare
 • Hvis det av uforutsette grunner ikke kan gis tjeneste som avtalt, informerer vi deg/din representant snarest
 • Vi samarbeider med annet helsepersonell dersom dette er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp. I den forbindelse vil du bli bedt om å gi ditt samtykke

Hva forventer vi av deg?

 • Du sørger for tilgjengelighet til boligen din
 • Du/din representant gir beskjed hvis du reiser bort, eller av annen grunn ikke kan motta tjenesten til avtalt tid
 • Du samtykker til at det utføres arbeidsmiljøkartlegging
 • Du samtykker til at hjemmet tilrettelegges med nødvendige tekniske hjelpemidler slik at personalet ikke utsettes for belastninger i strid med Arbeidsmiljøloven
 • Du og evt. din representant viser personalet respekt
 • At du ikke skal røyke inne mens de ansatte er til stede
 • At husdyr holdes inne på eget rom mens de ansatte er til stede
 • Du må selv bekoste nødvendig medisinsk utstyr som for eksempel tabletter og salver

Lover og retningslinjer
Arbeidsmiljøloven
Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave
Forskrift om individuell plan
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess?

 • Det avtales vurderingsbesøk og fylles ut kartleggingsskjema, som grunnlag for å fatte vedtak. Pårørende oppfordres til å være til stede under vurderingsbesøket
 • Hvis du får innvilget hjelp, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hva du får hjelp til, innenfor hvilke tidsrom hjelpen gis og hvor ofte
 • Tjenesten revurderes ved endret situasjon og uansett etter seks måneder
 • Søkere kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventingene i serviceerklæringen ikke ivaretas, kan det gis muntlig tilbakemelding, eller sendes brev/ e-post til kommunen. Se kontaktinformasjon nedenfor. Det kan også gis tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.

Kontaktinformasjon

Bestillerkontoret 66 81 91 40
Hjemmetjenesten Bjørkås 66 81 55 91/ 951 89 770
Hjemmetjenesten Greverud 66 81 89 39/ 951 89 765

Postadresse: Oppegård kommune, Bestillerkontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Postmottak