Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet skal bidra til at de som får tjenesten klarer seg mest mulig selv. Tjenestetype og nivå vil avhenge av hva vi vurderer som forsvarlig og hensiktsmessig.

Hvem kan få tjenesten?

Brukere i samlokaliserte boliger kan få helsetjenester i hjemmet.

Innhold i tjenesten

 • Hjelp til å behandle sår
 • Håndtere medikamenter i tråd med brukeravtaler   
 • Observerer og følge opp dine behov
 • Informerer om tannhelsetilbud

Hva kan du forvente?

Du kan forvente at vi

 • utarbeider prosedyrer
 • planlegger innholdet i tjenesten sammen med deg
 • gir tjenester med respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem
 • overholder taushetsplikten
 • informerer deg/din representant så raskt som mulig hvis vi ikke kan gi tjenester som avtalt
 • samarbeider med annet helsepersonell hvis det er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp. I den forbindelse blir du bedt om å samtykke

De ansatte utfører ikke oppgaver, som kan sette deres liv og/eller helse i fare.

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du

 • sørger for at boligen din er tilgjengelig
 • gir beskjed hvis du reiser bort, eller ikke kan ta imot tjenesten til avtalt tid
 • betaler for nødvendig medisinsk utstyr, for eksempel tabletter, bandasje og salver

Samspill

 • Vi evaluerer innholdet i tjenesten jevnlig, sammen med deg
 • Vi tilbyr å utarbeide individuell plan (IP)
 • Vi deltar på samarbeidsmøter og tiltaksgruppemøter

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Hvordan få tjenesten?

 • Du må søke skriftlig til Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU), som også svarer på spørsmål
  • Søknadsskjema
 • Ved nye henvendelser sender kommunen forvaltningsmelding og innkaller til kartleggingssamtale innen to uker
 • Kommunen fatter vedtak ca. to - fire uker etter kartleggingssamtalen. Vedtaket er normalt for ett år om gangen
 • Kommunen vurderer tjenesten hvis situasjonen endrer seg, og evaluerer tjenesten en gang i året
 • Du kan klage på alle vedtak. Informasjon om hvordan du klager følger med det skriftlige vedtaket

Lover og retningslinjer

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift om individuell plan 
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kontaktinformasjon

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU)
Postboks 510
1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede