Dagtilbud for funksjonshemmede

Kommunen tilbyr meningsfylt arbeid og aktivitetstilbud for voksne, funksjonshemmede på Skogbrynet aktivitets- og opplæringssenter. Arbeidet skal bidra til utvikling, mestring og økt selvstendighet.

Tjenesten er ikke lovpålagt og blir tilpasset individuelle behov.

Hvem kan få tjenesten?  

Dagtilbudet er for voksne, som har avsluttet videregående skole og bor i Oppegård kommune. Tilbudet gjelder de som ikke kan få jobb på det ordinære arbeidsmarkedet, eller i arbeidsmarkedsetatens særlige tiltak for funksjonshemmede. Vi prioriterer innbyggere med psykisk utviklingshemming.

Innhold i tjenesten

 • Vi tildeler plass etter vedtak
 • Vi tilpasser tjenesten etter ditt behov
 • Sosialt behov/fellesskap, fysisk trening og trening for å bli selvstendig er sentralt
 • Tilbudet er åpent alle hverdager fra kl. 08.00 til kl. 15.00, med unntak av to uker i juli, julen og påskeuken

Hva kan du forvente?

Du kan forvente at vi

 • møter deg med respekt
 • sørger for at du oppleve tillit og trygghet
 • ivaretar deg i henhold til dine behov      

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du

 • gir oss nødvendig informasjon i god tid
 • merker private eiendeler
 • gir oss beskjed hvis du ikke kommer

Samspill

 • Vi evaluerer innholdet i tjenesten jevnlig, sammen med deg
 • Vi tilbyr å utarbeide individuell plan (IP)
 • Vi deltar på samarbeidsmøter og tiltaksgruppemøter

Praktiske opplysninger

Du må ha bostedsadresse i Oppegård kommune.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Du må betale egenandel for mat og transport til og fra dagtilbudet (samme pris som hvis du reiser kollektivt).

Hvordan få tjenesten?  

 • Du må søke skriftlig til Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU), som også svarer på spørsmål
 • Ved nye henvendelser sender kommunen forvaltningsmelding og innkaller til kartleggingssamtale innen to uker
 • Kommunen fatter vedtak ca. to - fire uker etter kartleggingssamtalen. Vedtaket er normalt for ett år om gangen
 • Kommunen vurderer tjenesten hvis situasjonen endrer seg, og evaluerer tjenesten en gang i året
 • Du kan klage på alle vedtak. Informasjon om hvordan du klager følger med det skriftlige vedtaket

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Kontaktinformasjon

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU)
Postboks 510
1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede