Dagplasser

Dagplasser skal bidra til at brukere som bor hjemme:

 • Kan bo hjemme lengst mulig
 • Kommer seg ut av en isolert tilværelse
 • Får tilbud om aktivisering og rehabilitering
 • Får riktig ernæring
 • Et tilbud om dagplass kan også fungere som avlastning for personer med krevende omsorgsoppgaver

Hvem ka få tjenesten?
All hjelp tildeles etter en streng, individuell vurdering, og behovet vurderes fortløpende. Utgangspunktet er at:

 • Brukeren må være hjemmeboende og bosatt i Oppegård kommune
 • All hjelp tildeles etter en individuell vurdering der det tas hensyn til brukerens fysiske, psykiske og sosiale behov

Innhold i tjenesten
Det er etablert dagavdelinger på hvert sykehjem. Individuelle kriterier gjelder for de ulike dagavdelingene.

Dagavdelingene tilbyr:

 • Aktiviteter og trening, som bidrar til å heve/vedlikeholde funksjonsnivået slik at hjemmeboende kan bo i eget hjem lengst mulig
 • Et sosialt tilbud med samvær, hygge og opplevelser i trygge omgivelser
 • Frokost og middag m/kaffe
 • Ulike aktiviteter
 • Transport til og fra dagsenteret

Pris for tjenesten
Følger statlige satser. Se www.nav.no

Hva kan du forvente?

 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket, til de tider som er satt opp og med det innhold som er beskrevet
 • Vi vurderer behovet for - og innhold i tjenesten jevnlig
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi overholder vår taushetsplikt

Hva forventer vi av deg?

 • Du/dine pårørende gir beskjed hvis du reiser bort, eller av annen grunn ikke kan motta tjenesten til avtalt tid
 • Du må være motivert
 • Du betaler i henhold til vedtaket

Lover og retningslinjer
Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om individuell plan
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
Forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon
Lov om folketrygd
Helse og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester
Oppegård kommunes etiske retningslinjer

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess?

 • Søknadsskjema finnes under Selvbetjening på forsiden. Det finnes også på papir. Bestillerkontoret og hjemmetjenesten kan også hjelpe deg
 • Søknad skjer skriftlig til Bestillerkontoret. Søknaden må inneholde en samtykkeerklæring, dvs. at søkeren samtykker i at samarbeidende tjenester kan utveksle taushetsbelagt informasjon. Underskrift av søker/hjelpeverge må foreligge
 • Innen to uker sendes bekreftelse på at søknad er mottatt
 • Det avtales vurderingsbesøk som grunnlag for å kunne fatte vedtak. På vurderingsbesøket, deltar ansatte fra den aktuelle dagavdelingen. Brukers representant kan gjerne være til stede
 • Hvis du får innvilget dagplass, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hvilken dagplass du får, tidspunkt for når - og hvor ofte du får dagplass
 • Tjenesten revurderes ved endret situasjon og uansett etter seks måneder
 • Søkere kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventingene i serviceerklæringen ikke ivaretas, kan du gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev/ e-post til kommunen. Se kontaktinformasjon nedenfor. Du kan også gi tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.

Kontaktinformasjon
Bestillerkontoret, tlf. 66 81 91 40
Hjemmetjenesten, distrikt 1, tlf. 66 81 99 55
Hjemmetjenesten, distrikt 2, tlf. 66 81 55 00, 66 81 55 91, 66 81 55 89 og 66 81 55 07 (Sone A, B og D) Treffes lettest kl. 08.00-09.00 og kl. 13.00-15.00
Høyås bo- og rehabiliteringssenter, tlf. 66 81 98 00
Bjørkås sykehjem, tlf. 66 81 55 00
Greverud sykehjem, tlf. 66 89 25 00
Postadresse: Oppegård kommune, Bestillerkontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90
E-post: Postmottak