Bassengtrening

Bassenggruppene er ledet av fysioterapeut på Høyås bo- og rehabiliteringssenter. Tjenesten er et tilbud til Oppegård kommunes innbyggere, som trenger opptrening i varmtvannsbasseng av ulike medisinske årsaker.

Hvem kan få tjenesten?

 • Brukeren må bo i Oppegård kommune
 • Tjenesten tildeles etter henvisning fra lege eller manuell terapeut, og er tidsbegrenset for et semester om gangen. Dette for å sikre rullering av ventelisten
 • Så lenge det er venteliste for å få tildelt plass i bassenget, får alle i utgangspunktet tilbud om en gang per uke

Innhold i tjenesten
Opptrening/behandling i varmtvann, ledet av fysioterapeut.

Pris for tjenesten
Pris i henhold til gjeldende takster. Se www.nav.no

Hva kan du forvente?

 • Vi gir et faglig oppdatert treningstilbud, som er tilpasset den aktuelle bassenggruppen
 • Vi tilstreber oss at treningen skal være effektiv og lystbetont
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi overholder vår taushetsplikt
 • Hvis det av uforutsette grunner ikke kan gis tjeneste som avtalt, informerer vi deg/din representant snarest

Hva forventer vi av deg?

 • Du er motivert til aktiv deltagelse og følger de regler som til enhver tid gjelder for bassengtrening
 • Betalingen begrenses til egenandelen

Lover og retningslinjer
Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om individuell plan
Lov om folketrygd
Helse og omsorgstjenesteloven
Oppegård kommunes etiske retningslinjer
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess?

 • Du trenger rekvisisjon fra lege eller manuellterapeut på bassengtrening. Rekvisisjonen tas med ved første fremmøte i bassenget
 • Påmelding til bassenggrupper ledet av fysioterapeut. Søker kan ønske seg til en bestemt dag/klokkeslett, men det kan gjøre ventetiden lenger
 • Fysioterapeut tar kontakt med bruker når det er ledig plass på en gruppe

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventingene i serviceerklæringen ikke ivaretas, kan du gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev/ e-post til kommunen. Se kontaktinformasjon nedenfor. Du kan også gi tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.

Kontaktinformasjon
Helsetjenesten, tlf. 66 81 92 78 / 66 81 98 62 / 93 43 93 60