- Jeg har jobbet med å få sykefravær ned i over 18 år og har forsøkt det meste, forteller renholdssjefen i Oppegård kommune, Anette Garsrud. Og det har hun klart. Fra 19 prosent fravær til nå 8 prosent fravær. Slik blir lagt merke til i bransjen.

I juni la Fafo (Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon i regi av LO) ut rapporten om «Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsbedrifter». Forskerne har sett nærmere på sykehjem og renholdsbedrifter både i privat og offentlig sektor, som har et lavt sykefravær.

Hvorfor lavt sykefravær noen steder?

Bransjen er generelt preget av et høyt sykefravær, så rapporten forsøker å identifisere mulige forklaringer på hvorfor det er lavere sykefravær i noen sykehjem og renholdsbedrifter, enn i andre slike virksomheter.

Et interessant studie som kom frem i Fafo-rapporten er at virksomheter med lavt fravær, tydeliggjør muligheten for handlingsrom til å redusere sykefraværet gjennom organisatoriske og ledelsesmessige grep.

Rapporten konkluderer blant annet med at virksomhetsledere og spesielt avdelingsledere spiller en avgjørende rolle for å skape et godt arbeidsmiljø og arbeidsdager preget av færrest mulige fysiske og psykiske belastinger for de ansatte. Disse lederne framstår med tydelige forventninger både til arbeidsutførelse og til tilstedeværelse på jobb og lederne jobber for at ansatte skal oppleve mestring og trygghet i sin arbeidshverdag.

Et fellestrekk i rapporten – uavhengig av om det er private eller kommunale renholdsvirksomheter eller sykehjem. Noen av fellestrekkene er: Ledere som tenker helhetlig, klare og tydelige sykefraværsregler, tett oppfølgning, at sykefravær ikke er en privat sak, gode samarbeidsevner opptatt av rettferdighet med mer.

Hva har Oppegård fått til, som andre ikke har fått til?

- Vi spør Anette Garsrud, som har økt nærværet betraktelig i sin virksomhet.

Garsrud forteller at hun begynte med det enkle – se ansatte og felles temamøter for alle medarbeidere et par ganger i året. Å få redusert et høyt fravær krever tålmodighet og det gjelder å tenke nytt og samtidig vise medmenneskelighet.

- I 2012 startet jeg med nærværsamtale, forteller hun. Det er en samtale med mine medarbeidere som har fire fravær eller mer med egenmeldinger eller sykemeldinger i løpet av ett år.  Hensikten med disse samtalene er å forebygge fravær, og bidra til jobbmestring, utvikling og motivasjon.  Samtalen er for ansatte med hyppig/høyt fravær over kortere perioder – uavhengig av om det er egenmelding eller sykemelding.

Jeg tar også opp hva som skal til for å hjelpe min medarbeider til å være mer tilstede på jobben. Er det noe vi kan tilrettelegge? Dette kan oppleves som en følsom samtale for noen medarbeidere, men det er viktig å skape en trygg og god atmosfære.

Nærværsamtalen - bevisstgjøring

- Jeg spør i nærværsamtalen om hva vi kan gjøre for deg og hva kan du gjøre selv for å redusere fraværet. Det gjelder å bevisstgjøre hva et fravær betyr for deg som medarbeider, at kollegaene i noen tilfeller må gjøre jobben din i tillegg til sin egen og merkostnader for arbeidsgiver hvis de må skaffe en vikar.

Garsrud setter av tid til tre samtaler i året. Erfaring viser at systematisk og forutsigbar gjennomføring gir økt effekt. Og hun opplever at mange ansatt skjerper seg hvis de har vært inne til en samtale.

- Det gjelder å få min medarbeider til å reflektere over eget fravær og konsekvensene ved å være mye borte fra jobb, sier hun.

Resultater

I renholdsbransjen er snitt sykefraværet 11 prosent og hos oss i Oppegård kommune er vi nå nede i 8 prosent. Dette skyldes flere faktorer, hvor tilrettelegging er et av dem, klare forventninger i forhold til oppgaver, tett oppfølging, en ledelse som har god dialog med de ansatte og raskt tar tak i og løser konflikter, tilby fagbrev som renholdsoperatør, riktig utstyr og kunnskap av ergonomiske arbeidsmetoder. Summen av alle disse faktorene, samt mine nærværsamtaler har over tid gjort at fraværet er kraftig redusert.