Barn med ”Prioritet 1” har lovfestet rett til plass, selv om de ikke har fylt ett år.

Kriterier ved tildeling av plass i kommunale barnehager

Barnehageplass tildeles etter følgende kriterier som gjelder i prioritert rekkefølge:

1a. Barn med nedsatt funksjonsevne. (Må dokumenteres. Se punkt 1a under Krav til dokumentasjon.)

1b. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. (Må dokumenteres. Se punkt 1b under Krav til dokumentasjon.)

2. Barn fra familier som har store belastninger pga. sykdom i familien, eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken. (Må dokumenteres. Se punkt 2 under Krav til dokumentasjon.)

3. Barn av enslig forsørger som er i, eller aktivt søker arbeid eller utdanning. (Må dokumenteres. Se punkt 3 under Krav til dokumentasjon.)

4. Barn fra minoritetsspråklige familier.

5. Barn til kommunalt ansatte i rekrutteringssvake stillinger. (Må dokumenteres. Se punkt 5 under Krav til dokumentasjon.)

6. Barn som søker annen plasstype i samme barnehage, eller overflytting til barnehage i annen geografisk sone. Det er tre soner: Kolbotn, Oppegård syd og Sofiemyr-Tårnåsen.

Øvrige plasser tildeles etter barnas fødselsdato (eldre barn foran yngre).
Barn som når opp til plass, men i annen barnehage enn søsken, gis prioritet 4 i den barnehagen søsken går i eller tildeles plass ved.

Krav til dokumentasjon

1a. Dokumentasjon fra sakkyndig instans (lege, psykiater, psykolog, PPT, helsestasjon) på at funksjonsnedsettelsen skaper et større behov for barnehageplass enn for førskolebarn ellers. Nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser

1b. Kopi av vedtak

2. Dokumentasjon fra sakkyndig instans (lege, psykiater, psykolog, PPT, helsestasjon). Gjelder sykdommen barnet må det fremgå at sykdommen skaper større behov for barnehageplass enn for førskolebarn ellers. Gjelder det andre i familien må dokumentasjonen bekrefte at sykdommen/funksjonshemmingen er av en slik art at foresatte er avhengig av daglig avlastning for barnet

3. Dokumentasjon på at forsørgeren er i, eller aktivt søker arbeid eller utdanning. Bostedsattest fra folkeregisteret, separasjonsbevilling eller dokumentasjon fra NAV (på at man mottar overgangsstønad, utvidet barnetrygd)

5. Uttalelse fra virksomhetsleder

Kriterier ved tildeling av plass i private barnehager

Plasser tildeles primært barn bosatt i Oppegård kommune. Forøvrig gjelder følgende:

Rikeåsen barnehage

    a. Barn med nedsatt funksjonsevne (må dokumenteres)
    b. Barn som omfattes av barnevernsvedtak (må dokumenteres)
    Barn av ansatte dersom det er viktig for å få besatt stillinger
    Søsken av barn som har plass i barnehagen
    Barn med bostedsadresse i skolekretsen
    Øvrige plasser tildeles etter barnas fødselsdato (eldre barn går foran yngre)

Sofiemyråsen barnehage

    Barn med nedsatt funksjonsevne (må dokumenteres)
    Barn som omfattes av barnevernsvedtak (må dokumenteres)
    Barn av personalet/rekrutteringsplass
    Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen
    Øvrige barn på venteliste gis plass etter alder (eldre barn går foran yngre)

Svartskog friluftsbarnehage SA

    a. Barn med nedsatt funksjonsevne (må dokumenteres)
    b. Barn som omfattes av barnevernsvedtak (må dokumenteres)
    Søsken til barn i barnehagen
    Hensynet til barnegruppens alders- og kjønnssammensetning
    Ansiennitet fra det tidspunkt første barn begynte i barnehagen
    Det eldste barnet innenfor samme årskull prioriteres