Når barnet begynner i barnehagen

Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet opplever tilhørighet til å leke, utforske og lære.

Tilvenning

Når et barn skal begynne i Ingierkollen barnehage, legger vi vekt på å etablere trygghet for barn og foreldre. Tilvenning er den tiden det tar for barnet og foreldrene å bli kjent med barnehagen og rutinene. For de yngste barna, handler det om å venne seg til sin nye tilværelse av lyder, lukter og atmosfære. For de eldste barna, handler det i større grad om å møte nye venner i lek og samspill og knytte bånd til barn og voksne. Tilvenningsprosessen er noe vi setter av mye tid til, og vi tenker at barnegruppa ikke har «satt seg» før vi nærmer oss jul. Her dannes grunnlaget for den gode barnehage hverdagen og det gode foreldresamarbeidet.

Besøksdager

I vår barnehage får de minste barna som har takket ja til plass hos oss, tilbud om en besøksdag en time hver uke i ca 5 uker, med foreldrene. De eldste kan ta kontakt med barnehagen og avtale besøkstid. Målet er å gjøre familiene kjent med barnehagens fysiske rammer, de ansatte, de andre barna og deres foreldre. Og det blir således lettere å levere fra seg det kjæreste de har når høsten kommer. For barn er tilknytningen til foreldrene det som danner den viktigste rammen rundt barns utvikling. Under tilvenningen knytter barnet bånd mellom seg og oss som jobber i barnehagen og derfor er det viktig å sette av god tid til tilvenningen. Et lite barn kan ikke forberedes på barnehagelivet med prat, men ved erfaring. Barnet tilvennes ved å oppleve lukter, lyder, synsinntrykk, det fysiske miljøet og at barnehagen er et trygt og morsomt sted.

Oppstartsamtale

Når barna begynner i barnehagen har foreldrene oppstartsamtale med pedagogisk leder. På samtalene brukes et eget skjema som fylles ut av begge parter, slik at vi blir kjent med barna gjennom foreldrene.

Mål

Vårt mål er å skape rom for trygghet og raushet for hvert enkelt barn og deres foreldre. Tiltakene for å oppnå dette er:

 • Trygghetssirkelen
 • Oppstarts samtale
 • Tilknytningsperson
 • Foreldremøte for nye foreldre før sommeren

Hva trenger barnet når det begynner hos oss?

 • Klær til inne og uteaktiviteter, årstidsrelatert.
 • Bleier, salver o.l.
 • Utstyr til soving, årstidsrelatert.
 • Smokk, flaske, kosedyr (ved behov).
 • Alt er navnet tydelig med barnets navn.
 • Barnet er vant til å spise og drikke selv.
 • Barnet er vant til å sove ute i vogn, uten å bli trillet.
 • God kommunikasjon mellom de voksne i barnehagen og foreldrene, ved utveksling av informasjon som er viktig for barnet.