I oppstarten av nytt barnehageår, er det alltid viktig å danne gode relasjoner. Barna skal trives, føle seg trygge og bli en del av fellesskapet.

Tilknytningsperson

Barn som begynner i Slåbråten barnehage vil få tilknytningspersoner som skal ha et spesielt øye med barnet. Tilknytningspersonen skal gi barnet trygghet og nærhet, og ta ansvar for barnets inntreden i eksisterende barnegruppe. Dette gjelder også barn som flytter over til annen avdeling.

Oppstart i august

«Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen» (Rammeplanen for barnehagen). Barn som bytter barnehage innen kommunen har oppstartdato fra 1. august. Nye barn har fortløpende oppstart i løpet av august. Vi ønsker en tidlig og god start på foreldresamarbeidet, derfor inviterer vi til oppstartsamtale med foreldre i løpet av første tilvenningsuke.