Vi beregner alltid tre dager til tilvenning for helt nye barn. En av foreldrene/ foresatte må være med disse dagene. Hvert enkelt barn har en «tilknytningsperson», en voksen med spesielt ansvar for å gi barnet omsorg og positiv oppmerksomhet i løpet av dagen. Selv om vi har tilknytningspersoner er det pedagogisk leder som har hovedansvaret for barnegruppen.

Barnegruppene

Når barnehageopptaket er klart, begynner personalet å planlegge neste års barnegrupper. Gruppenes settes sammen etter alder, utvikling og behov. Dette vil prege hva den enkelte avdeling legger vekt på i det pedagogiske arbeidet neste år.

Bemanning

Normen er tre ansatte per avdeling (én pedagog og to assistenter). Antall barn er da 18 over tre år eller ni barn under tre år. Hvis kommunen velger å ha en utvidet avdeling, for eksempel en avdeling med 14 barn under tre år, vil bemanningen være to pedagoger og to assistenter. I Nordåsveien har vi én utvidet avdeling.