Boligområdet er ca. 3,9 daa stort og ligger sentralt i Oppegård syd, 500 m fra Oppegård stasjon. I dag er eiendommen regulert til frittliggende småhusbebyggelse og er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.

Oppstart er annonsert i Oppegård Avis 8. desember 2016:

Detaljregulering Durendalsveien 1  

Høringsfrist 15. januar 2017