Planområdet er på ca. 11,2 dekar og omfatter adressene Kolbotnveien 6, Skolebakken 2 og Ormerudveien 1A,1B,3A med tilliggende vegareal. Selve planområdet omfatter gnr./bnr. 40/150, 40/211, 40/213, 40/250, 40/286, 40/347, 40/584, 40/722, 40/936, 40/937, 50/20, 50/37. Se kartutsnitt nedenfor.
Forslagsstiller er Kolbotn Utvikling AS v/ Stor Oslo Eiendom AS. Plankonsulent er Dark Arkitekter AS.

Planområdet omfatter feltene BFKT3 og B5 med tilhørende vegformål i områderegulering for Kolbotn sentrum. Områdereguleringen stiller krav til detaljregulering av byggeområdene. Hensikten med planarbeidet er derfor å detaljregulere feltene for å legge til rette for bygging av boliger, forretning, kontor og tjenesteyting i tråd med områdereguleringen. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planen vil omfatte totalt inntil 12.000 m² BRA fordelt på ca. 120 leiligheter og inntil 1500 m² næring. Boligene vil ha adkomst fra Ormerudveien. Det reguleres av- og påsetting for Kolbotn skole iht. områdereguleringen. Skolebakken opprettholdes som gangvei.

Dokumenter

Kunngjøringsbrev  
Kunngjøringsannonse  
Planavgrensning 

Merknader

Du kan sende merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet til

Dark Arkitekter AS
Pb 457 Skøyen
0213 OSLO  
eller som e-post til Stian Kvil 

med kopi til:

Oppegård kommune
Pb 510
1411 KOLBOTN
eller som e-post til Oppegård kommune 

Frist for uttalelse er 26. januar 2018