I vedtakene ber kommunestyrene rådmannen starte arbeidet med å kartlegge, harmonisere og tilrettelegge for administrative fellesløsninger og samlokalisering.

Stortinget avgjør den nye kommunestrukturen våren 2017. Etter Stortingets vedtak skal det opprettes en fellesnemnd som består av fem politikere fra hver kommune. Nemda skal forberede og gjennomføre arbeidet med å etablere den nye kommunen med virkning fra 1. januar 2020. Fordi fellesnemnda ikke kan starte opp før Stortinget har fattet sitt vedtak, skal det etableres en «foreløpig fellesnemnd» fra 1. januar 2017. Den skal sikre politisk koordinering i kommunene frem til våren 2017.

Den nye kommunen vil ha totalt 57 000 innbyggere og folketallet kan stige til nærmere 80 000 i 2040. Ski skal være kommunesenteret og politisk og administrativ ledelse skal lokaliseres her. Kolbotn og Ski blir utviklet som tvillingbyer og skal til sammen gir en god helhet for innbyggerne. Begge steder skal ha kommunale servicetorg.

Se saksdokumenter fra møte i kommunestyret 17. oktober 2016