Innbyggerundersøkelse

I oktober 2009 gjennomførte kommunen en innbyggerundersøkelse om kommunens tjenester og Oppegård som lokalsamfunn. En ny undersøkelse blir gjennomfør i januar 2017.

Undersøkelsen ble gjennomført via Norsk Gallup, og et tilfeldig utvalg av innbyggere ble invitert til å delta. Innbyggernes synspunkter er viktig for å utvikle tjenestetilbudet, kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet. Innbyggerne ble også spurt om forhold knyttet til helse og livsstil. Resultatene herfra bruker vi til å følge utviklingen av befolkningens helse og som grunnlag for å utvikle folkehelsetilbudet.

Resultater for Oppegård
Undersøkelsen viser at innbyggerne er godt fornøyd med å bo i Oppegård. Gjennomgående skårer Oppegård bedre enn de femten andre kommunene, som har gjennomført tilsvarende undersøkelse. Resultatene er også bedre enn ved forrige måling i 2006. Oppegård skårer spesielt høyt på spørsmål knyttet til kommunen som bosted og opplevelsen av trygghet. Folk i Oppegård er også mer fornøyd med bomiljøene, senterfunksjonene, kollektivtilbud, veistandard og tilrettelegging for fotgjengere og syklister. Standard på veier, gater og tilrettelegging for fotgjengere og syklister er likevel de områdene innbyggerne er minst fornøyd med.

Folk i Oppegård har en mer positiv oppfatning av hvordan de blir møtt av administrasjon og politikere enn innbyggere i de andre kommunene. Det er likevel et forbedringspotensial knyttet til informasjon, påvirkningsmuligheter, tillitt og oppfølging av henvendelser. Undersøkelsen viser at innbyggerne gjennomgående er noe mer fornøyd med tjenestene enn snittet for de femten kommunene i utvalget. Unntaket er heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem. Helsedelen av undersøkelsen viser at en stor del av befolkningen opplever å ha god helse. De med lavere udanning opplever helsen sin som dårligere enn de med høyere utdanning. De er også mindre fysisk aktive og har flere som røyker daglig. 

Videre bruk av resultatene
Resultatene viser at kommunen tar vare på og videreutvikler Oppegård som et godt lokalsamfunn. Undersøkelsen viser imidlertid også behov for forbedringer innenfor enkelte områder.  

Fakta om undersøkelsen
Undersøkelsen ble sendt til 1954 husstander og 664 svarte innen fristen. Dette ga en svarprosent på 34. Svarprosenten er lavere enn ønskelig, men på samme nivå som de øvrige kommunene. 

Se rapporten fra undersøkelsen her.