Målet med områdereguleringen er å fastsatte hovedstrukturene for hele planområdet. Planen legger føringer for utvikling av et lokalsenter med utadrettet handel, boliger, infrastruktur, grønnstruktur og for å bevare biologisk mangfold.

Områdeplanen skal følges av detaljreguleringsplaner for delområder.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på reguleringsvedtaket innen tre uker.

Frist for merknader var 24. desember 2015. Merk klagen med saksnummer 15/898.

Her kan du se dokumentene for vedtatt Områderegulering for Myrvoll Ekornrud