Det ble også vedtatt å oppheve den gamle Reguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen tre uker.

Frist for å klage var 14. oktober 2016

Saksdokumenter

Samlet saksfremstilling  
Plankart  
Reguleringsbestemmelser  
Hensynet bak bestemmelsene