Det er sendt ut brev per 28. juli til berørte parter på Bålerud om vedtaket.

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 12-13 annet ledd stadfester Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oppegård kommunestyre sitt vedtak datert 19. mai 2014 om områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet med følgende endringer:
1. Boligfelt B6 tas ut og videreføres som landbruks-, natur- og friluftsområde.
2. Presisering av bestemmelsen som åpner for brygger i landbruks-, natur- og friluftsområdet. Reguleringsbestemmelse § 22.1 niende kulepunkt får et tillegg slik at ordlyden blir som følger:

  • etablering av brygge etter § 5.4 på gnr/bnr 35/11, 35/17, 35/43 og 35/28

Ytterligere informasjon

Her kan du se alle dokumentene for reguleringsplanen og departementets vedtak.