Oppegård kommune la et forslag til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet ut til offentlig ettersyn 13. november 2013, med merknadsfrist 1. januar 2014. Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet innsigelse til planforslaget. Kommunestyret i Oppegård vedtok 19. mai 2014 områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet. Planen sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig stadfesting.

Oppegård kommune anmodet i brev 30. mai 2014 fylkesmannen om å innkalle partene til mekling. Fylkesmannen innkalte partene til meklingsmøte 25. juni 2014.   

I møteprotokollen datert 1. september 2014, konkluderer Fylkesmannen med at det ikke var mulig for partene å komme frem til en omforent løsning under meklingsmøtet.

I brev til Fylkesmannen 19. september 2014 anmoder Oppegård kommune om at meklingsprosessen avsluttes, og at saken raskest mulig sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for sluttbehandling og vedtak. Her kan du lese brevet til fylkesmannen.

Her kan du se oversendelsesbrevet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (28. oktober 2014) med tilrådning.

Endelig vedtak er gjort. Reguleringsplan er nå godkjent med unntak av boligfelt B6. Her er brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (30. juni 2015)

Her er vedtaket om områderegulering:
Saksfremlegg 
Protokoll  
Plankart (oppdatert 30. juni 2015)   
Reguleringsbestemmelser (oppdatert 30. juni 2015)    
Planbeskrivelse 
ROS-analyse 
Fylkesmannens innsigelse 
Innkomne merknader 

Svar fra KMD på brev fra Ap, SV og V om lovlighetskontroll 31.08.15