Områderegulering Bålerud

Her kan du se en oppsummering med aktuell informasjon om omreguleringen på Bålerud.

Oppegård kommune la et forslag til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet ut til offentlig ettersyn 13. november 2013, med merknadsfrist 1. januar 2014. Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet innsigelse til planforslaget. Kommunestyret i Oppegård vedtok 19. mai 2014 områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet. Planen sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig stadfesting.

Oppegård kommune anmodet i brev 30. mai 2014 fylkesmannen om å innkalle partene til mekling. Fylkesmannen innkalte partene til meklingsmøte 25. juni 2014.   

I møteprotokollen datert 1. september 2014, konkluderer Fylkesmannen med at det ikke var mulig for partene å komme frem til en omforent løsning under meklingsmøtet.

I brev til Fylkesmannen 19. september 2014 anmoder Oppegård komune om at meklingsprosessen avsluttes, og at saken raskest mulig sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for sluttbehandling og vedtak. Her kan du lese brevet til fylkesmannen.

Her kan du se oversendelsesbrevet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (28. oktober 2014) med tilrådning.

Endelig vedtak er gjort. Reguleringsplan er nå godkjent med unntak av boligfelt B6. Her er brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (30. juni 2015)

Her er vedtaket om områderegulering som ble gjort 19. mai 2014:
Saksfremlegg 
Protokoll  
Plankart 
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse 
ROS-analyse 
Fylkesmannens innsigelse 
Innkomne merknader 

Oppdaterte dokumenter per 30. juni 2015

KMDs vedtak av 30. juni 2015
Plankart (30. juni 2015)
Reguleringsbestemmelser (30. juni 2015)

Svar fra KMD på brev fra Ap, SV og V om lovlighetskontroll 31.08.15

Vann- og avløpsløsning på Bålerud
«Vann- og avløpsløsning på Bålerud og eiendommer langs sjøen til Oslo grense» ble behandlet i Utvalg for miljø og plan 11. november 2014, Formannskapet 12. november 2014 og Kommunestyret 17. november 2014.