Kommunikasjon og medvirkning

Et mål med den lokale kommunikasjonsprosessen er at innbyggerne skal forstå kommunens utfordringer, både ut fra dagens situasjon og endringer som kommer. I dette ligger også at kommunen kan få nye oppgaver. Hvordan kan vi ivareta interessen til Oppegårds innbyggere best mulig i framtiden?

Prosessen skal bidra til økt innsikt i spørsmålet om framtidig kommunestruktur. Dette krever åpenhet og god informasjon. Erfaringer fra tilsvarende prosesser viser at forankring og kommunikasjon er en viktige suksessfaktorer. På møte 24. februar vedtok derfor Kommunereformutvalget en kommunikasjonsstrategi for det videre arbeidet. 

Prinsipper for kommunikasjon

Strategien legger vekt på følgende prinsipper:

Åpenhet

  • Vi skal legge til rette for en åpen og opplyst samfunnsdebatt
  • Vi skal ha god dialog med media og sikre dem og innbyggerne innsyn

Medvirkning

  • Vi skal legge til rette for innbyggernes medvirkning og innflytelse
  • Vi skal aktivt dele informasjon og etablere fysiske møteplasser og digitale kanaler så innbyggerne får mulighet til å fremme sine synspunkter

Inkludering

  • Vi skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle
  • Vi skal tilpasse informasjon og kommunikasjon til målgruppene

Aktiv

  • Vi skal aktivt gi korrekt og aktuell informasjon til rett tid
  • Vi skal legge til rette for at mottakeren kan kommunisere og dele informasjon

Gjennom prosessen vil innbyggerne også bli invitert til å si sin mening via spørreundersøkelser, folkemøter og sosiale medier.

Mer informasjon

Kommunikasjonsstrategi for kommunereformen i Oppegård 
Involvering av barn og unge - notat til kommunereformutvalget