Arbeidet i Oppegård

På et møte 8. desember 2014 behandlet Oppegård kommunestyre en sak om arbeidet med kommunereformen i Oppegård og Follo.

Kommunereformutvalg

Kommunestyret vedtok å samarbeide om et felles kunnskaps- og beslutningsunderlag for Follo, vurdere fordeler og ulemper ved dagens kommunestruktur og vurdere hvordan interessene til Oppegårds innbyggere blir ivaretatt i ulike alternativ. De vedtok også å nedsette et politisk sammensatt utvalg (kommunereformutvalget) med en kommunestyrerepresentant fra hvert parti. Ordføreren leder utvalget. Se behandling av saken i Kommunestyret 8. desember: 

Samarbeid i Follo

Et flertall av follokommunene ønsket å samarbeide om et felles kunnskaps- og beslutningsunderlag. På møte i rådmannskollegiet 5. desember 2014 behandlet kollegiet rammer for videre arbeid og en kravspesifikasjon for utredningsarbeidet. Rådmennene utpekte representanter til en arbeidsgruppe i Follo. Rådmann Anne Skau er rådmannskollegiets kontaktperson mot den regionale arbeidsgruppen.

Follorådet bestemte at det skulle lages en utredning i 2015:

 • Del I med kommunestrukturenes betydning for samfunnsmessige utfordringer som arealdisponering og transport, næringsutvikling, vekstkraft, bo- og arbeidsregioner og eventuelle andre problemstillinger som er relevante for vår region. I tillegg skal delutredningen se på kommunen som lokaldemokratisk arena og rollen som myndighetsutøver.
   
 • Del II med fokus på kommunestrukturenes betydning for hvilke oppgaver kommunen bør ha i framtiden og hvordan disse skal løses. Se på nye oppgaver som blir foreslått av regjeringens ekspertutvalg (desember 2014) og i Stortingsmelding og vedtak i Stortinget (våren 2015). I debatten om kommunestruktur er det foreslått å gi de største sammenslåtte kommunene”byfylkestatus”. For kommuner/regioner i Oslo-området bør denne vurderingen være en del av utredningsarbeidet.

Agenda Kaupang ble engasjert til å gjøre utredningsarbeidet. De ble bedt om å fremskaffe et objektivt kunnskapsgrunnlag om sentrale kjennetegn ved Folloregionen og beskrive utfordringsbildet i et langsiktig perspektiv for kommunene i rollen som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget skulle de lage en rapport som oppsummerte utfordringsbildet med fordeler og ulemper for Folloregionen i dag, og ved eventuell ny(e) kommune(r).

Les rapporten Kommunereform i Folloregionen, som ble levert 1. juli 2015. 

Status og utfordringer i Oppegård

I Oppegård har en administrativ arbeidsgruppe jobbet med å kartlegge status og utfordringer, og forberede en prosess basert på det forstående kunnskaps- og beslutningsunderlaget. Rådmannens ledergruppe har vært administrativ styringsgruppe. Arbeidet med utredningen skulle bygge på data og analyser som allerede finnes og kobles mot pågående prosjekter. Utgangspunktet var mål og kriterier for reformen og spørsmålene i departementets veileder: Veien mot en ny kommune. Veilederen anbefaler å starte med en oversikt over status og deretter kartlegge de viktigste utfordringene: Hva er fordeler og ulemper ved nåværende kommunestruktur vurdert ut i fra kommunens fire hovedfunksjoner som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena?

Les utredningen Kommunestruktur - status og utfordringer, som er grunnlag for diskusjoner i kommuneorganisasjonen, politiske fora og lokalsamfunnet.

Bydel i Oslo?

På møte 15. juni 2015 vedtok Kommunestyret at Oppegård skulle gå i dialog med Oslo kommune om å utrede fordeler og ulemper ved en sammenslåing med Oslo. Kommunestyret ga også kommunereformutvalget mandat til å oppnevne representanter, som kan delta i videre dialog med kommunene i Follo og Oslo kommune.

Les saken til Kommunestyret: Kommunereformen - status og veien videre i reformarbeidet.

På møte i Kommunereformutvalget 31.08.15  ble det bestemt å utrede fordeler og ulemper ved en kommunesammenslåing mellom Oppegård og Oslo kommune. Se mandatet for utredningen. Rapporten ble levert 15.12.15. 

Se Utredning av konsekvenser ved en sammenslåing av Oslo kommune og Oppegård kommune.

Ny og større kommune i Follo?

Våren 2015 var Formannskapet og gruppelederne i Oppegård samlet for å drøfte framtidig kommunestruktur. Ordføreren ble enstemmig bedt om å ta initiativ til samtaler om å etablere en ny og større kommune i Follo.

Se oppsummering av politikernes arbeid de to dagene.

Møter og arbeidsutvalg

I løpet av våren hadde ordfører Ildri Eidem Løvaas møter med Ski, Ås, Frogn, Enebakk og Nesodden for å snakke om et mulig samarbeid. Hun sendte også ut en formell invitasjon til de andre kommunene i Follo om å nedsette et utvalg med representanter fra hver kommune.

Se brevet fra ordfører Ildri Eidem Løvaas

Høsten 2015 ble det nedsatt et arbeidsutvalg i Follo. Målet er å komme fram til et felles grunnlag for eventuell ny(e) kommune(r) i Follo med utgangspunkt i kommunene Ås, Enebakk, Ski og Oppegård.

Se sakspapirer til møte i Kommunereformutvalget 27.10.15 

Sak i kommunestyret februar 2016

Kommunestyret behandlet en sak om status og videre prosess i februar 2016. De vedtok følgende:

 • Utredninger av konsekvenser ved en sammenslåing av Oslo kommune og Oppegård kommune tas til orientering
 • Oppegård kommune fortsetter dialogen om en mulig ny kommune i Follo
 • Formannskapet gis fullmakt til å vedta hvilke alternativer for fremtidig kommunestruktur som skal legges ut på høring i innbyggerundersøkelsen våren 2016

Se saken med vedlegg

Follorapporten

Fredag 11. mars la et arbeidsutvalg i Follo fram en rapport om et felles grunnlag for eventuell ny(e) kommune(r) i Follo, med utgangspunkt i kommunene Ås, Enebakk, Ski og Oppegård. Rapporten er ett av flere grunnlagsdokumenter når kommunene skal gi sin innstilling til kommunereformen i juni 2016.

Se Follorapporten og ordførerens uttalelser da rapporten ble lagt fram. 

Follorapporten ble behandlet i kommunestyret 14. mars 2016. Vedtaket var:

 1. Follorapporten tas til orientering og legges til grunn som ett av grunnlagsdokumentene for videre arbeid med kommunereformen.
 2. Ordføreren oppnevnes som Oppegårds representant til et forhandlingsutvalg for å utarbeide en eventuell intensjonsavtale med andre Follokommuner. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne ytterligere representanter fra Kommunereformutvalgets medlemmer ved behov.

Se sakspapirer fra møte i kommunestyret. 

Felles plattform for ny kommune i Follo

Ski, Ås, Enebakk og Frogn takket ja til Oppegårds invitasjon om å snakke videre sammen om en mulig sammenslåing. De fem ordførerne gjennomførte forhandlinger i april/mai og endte opp med å undertegne Felles plattform for ny kommune i Follo. I forbindelse med forhandlingene ble det etablert en egen nettside.

Kommunestyret behandlet den felles plattformen 9. mai og vedtok følgende: "Felles plattform for ny kommune i Follo tas til orientering og legges til grunn for innbyggerdialog og videre prosess for arbeid med kommunereformen".

Kommunestyret ønsker større kommune i Follo

Mandag 20. juni behandlet kommunestyret framtidig kommunestruktur i Oppegård. 25 representanter stemte for at Oppegård kommune deltar i etableringen av en større kommune i Follo.

Vedtaket

 1. Oppegård kommune deltar i etableringen av en større kommune i Follo. Forutsetningen er at det er kommuner Oppegård har grense til eller får grense til gjennom andre deltakende kommuner.
 2. Felles plattform for ny kommune i Follo legges til grunn for etableringen av ny kommune.
 3. Ordfører gis fullmakt til å fremforhandle endringer i plattformen for å tilpasse denne til de deltakende kommunene.
 4. Eventuelle behov for grensejusteringer i Oppegård vurderes etter at kommunene i Follo har truffet vedtak om kommunestruktur i juni 2016. Saken fremlegges for kommunestyret 12. september 2016.
 5. Kommunestyrets vedtak og vedlegg sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 6. Rådmannens notat om at kommunene Ski og Oppegård er store nok til å kunne avvikle de fleste interkommunale samarbeid, skal være en del av beslutningsgrunnlaget.

Nordahl (MDG) fremmet følgende forslag på vegne av MDG, SV og Frp:

Oppegård kommune fortsetter som selvstendig kommune. En samlet vurdering av alle faktorer tilsier at kommunens innbyggere er sikret best tjenester, samfunnsutvikling og lokaldemokrati innenfor dagens kommunegrenser. Dette er også i tråd med hva et flertall av kommunens innbyggere mener.

Dette forslaget fikk seks stemmer.        

Grensejustering

I juni vedtok kommunestyret å vurdere grensejusteringer i Oppegård, og 12. september behandlet de saken Kommunereformen - vurdering av behov for justering av kommunegrenser

Felles plattform for ny kommune sammen med Ski

I juni 2016 vedtok både Oppegård og Ski kommunestyre at de ønsket å være med og etablere en større kommune i Follo, og at avtalen «Felles plattform for ny kommune i Follo» skulle legges til grunn for arbeidet. Fordi dette var en avtale mellom Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås, var det behov for en ny avtale. Den nye avtalen skal danne grunnlaget for vedtak i kommunestyrene om å etablere en ny kommune med Oppegård og Ski.

Se Nordre Follo - avtale mellom Oppegård og Ski

Aktuell informasjon

Follorådets nettsider
Veien mot en ny kommune - veileder for utredning og prosess
Ny kommunestruktur i Follo, Kommunenes sentralforbund, 2004