Kommunereformen

Kommunereformen ble initiert våren 2014 og innebærer et utredningsansvar for alle kommuner. Arbeidet skal danne grunnlaget for kommunestyrenes vurderinger og vedtak om kommunestruktur våren 2016.

Høsten 2016 skal fylkesmannen oppsummere prosessene lokalt. Våren 2017 skal regjeringen legge fram en stortingsproposisjon om nye oppgaver og en proposisjon om ny kommunestruktur.Stadiene i kommunereformen

Se mer informasjon om stadiene i prosessen

Stortingets mål for reformen

 • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 • Styrket lokaldemokrati

Kriterier for kommunene: 

 • Tilstrekkelig kapasitet
 • Relevant kompetanse
 • Tilstrekkelig distanse
 • Effektiv tjenesteproduksjon
 • Økonomisk soliditet
 • Valgfrihet
 • Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
 • Høy politisk deltakelse
 • Lokal politisk styring
 • Lokal identitet

Rapporter og meldinger
Delrapport 1: Kriterier for god kommunestruktur, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mars 2014. Se Ekspertutvalgets viktigste kriterier og anbefalinger

Sluttrapport: Kriterier for god kommunestruktur, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, desember 2014. Se pressemelding

Stortingsmeldingen ”Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner” 

Les mer