Forslag til løsning

Tre arkitektfirmaer presenterte sine forslag til et framtidig Kolbotn sentrum i Kolben i mai 2015. De tre firmaene var: Eriksen & Skajaa, Nordic Office of Architecture og Rodeo Arkitekter. Kommunen skal ikke kåre en vinner, men står fritt til å plukke ideer fra alle tre.

Eriksen & Skajaa

Eriksen & Skajaa har tatt utgangspunkt i en analyse av Kolbotn sentrum og områdene rundt. De foreslår både å transformere og fortette for å skape et attraktivt tettsted også i fremtiden. Ønsket er et bymessig sentrum med varierte funksjoner. Sentrum skal være fremtidsrettet og klimanøytralt, og prioritere gange, sykkel og kollektivtransport.

Bymessig sentrum

Forslaget baserer seg på ideen om å etablere en sammenhengende bystruktur med ulike delområder. Jernbanestasjonen er en barriere i sentrum, men kan utvikles som et nav i bytuviklingen ved fortetting og nye offentlige arealer. Kolbotn sentrum ligger rett ved jernbanen med godt kollektivtilbud til Oslo. Mange som bor nær sentrum kjører likevel bil. Ved å styrke forbindelsen mellom øst og vest kan Kolbotns posisjon mellom fjorden og marka bli tydeligere. En overordnet strategi er å inkludere alle områdene mellom Rosenholm/ Mastemyr og Sofiemyr i et sammenhengende byområde. Dette kan gi en bedre kollektivdekning. Forslaget viser også hvordan man kan fortette den eksisterende byen med ulike typologier. De nye byområdene inneholder arealer, som kan romme den nødvendige miksen av boliger og aktiviteter.

Klimanøytral by

Eriksen & Skajaas forslag til plangrep bygger på en analyse av stedets eksisterende økologi og et ønske om å styrke og tilpasse seg denne. Den nye bebyggelsen er kompakt og tett. Hvis det nye Kolbotn skal bli klimanøytralt, er det viktig med en god miks av boliger og arbeidsplasser, kombinert med redusert transportbehov.

Fotgjengere og syklister

En grunnleggende premiss i forslaget er å knytte Kolbotn sammen med et større område med boliger og arbeidsplasser. På denne måten kan man øke muligheten for å bo og jobbe lokalt, og for å bruke kollektivtransport til arbeidsplasser utenfor Kolbotn sentrum. Nye sykkelstier knytter boligområdene rundt byen direkte til sentrum og jernbanestasjonen. Forslaget inneholder et nytt bygg med sykkelparkering ved stasjonen. I sentrum foreslås det å fjerne mest mulig biltrafikk.

Se presentasjon - del 1  del 2

Nordic Office of Architecture og SLA

Firmaet foreslår å forene byliv, landskap, mennesket og naturen i et nytt bylandskap. Nærheten til vannet og naturen skal gå hånd i hånd med et lokalt og tett bymiljø. Visjonen baserer seg på eksisterende kvaliteter, naturen, vannet og det trafikale knutepunktet. I Kolbotns nye sentrum skal innbyggerne leve mellom husene, i landskapsopplevelsene og bynaturen.

Tett forbindelse mellom blått og grønt

Forslaget legger vekt på fellesskap, sanselighet og et godt sted å komme hjem til. Visjonen bygger på at Kolbotn skal ta utgangspunkt i stedets kvaliteter og bli en by, der det er tett forbindelse mellom det blå og grønne. Disse kvalitetene skal tas helt inn i sentrum og være med å redefinere sentrumsutformingen. Byen skal gå ned til vannet, og vannet inn i byen.

Sunn by

Innbyggere og besøkende skal få opplevelsen av en unik by som legger vekt på en sunn leveform og kan motstå kommende og pressende klimaforandringer. Kolbotn skal bli en sunn by ved å legge vekt på kvaliteter for mennesket, by og natur. Her skal innbyggerne bevege seg mer og hele tiden være omgitt av- og i kontakt med naturen.

Visjonen legger opp til å:   

  • Utvikle Kolbotn sentrum til et levende og moderne sted, som tiltrekker seg nye innbyggere og turister
  • Etablere et sentralt knutepunkt, som legger til rette for - og knytter aller former for transport sammen
  • Etablere opplevelsesrike og gode forbindelser mellom øst og vest
  • Styrke visuelle og funksjonelle forbindelser gjennom sentrum
  • Forsterke eksisterende - og skape nye forbindelser rundt kvalitetene i nærmiljøet
  • Skape gode bomiljøer, som utnytter områdets unike situasjon og kvaliteter
  • Etablere et mangfold av varierte offentlige byrom og uteområder
  • Åpne opp og gjøre Kolbotnvannet tilgjengelig, både visuelt og fysisk
  • Skape kontakt med vann i hele sentrum
  • Være i forkant når det gjelder fremtidens klimautfordringer

Se presentasjonen

Rodeo Arkitekter

Rodeo Arkitekter opplever dagens Kolbotn som et sentrum, delvis adskilt fra boligområdene rundt. Mellom sentrum og boligområdene er det en åpen og udefinert sone, som skaper en mental og romlig avstand. Rodeo ønsker å knytte de ulike delene av Kolbotn sterkere sammen, og tettere på sentrum ved å fortette og utvikle både sentrum og mellomsonen.

Reduserer avstander

Målet er å forsterke forbindelsene og minimere de mentale avstandene, slik at innbyggerne opplever sentrum nærme og bruker områdene mer. Sentrum skal bli et sted folk trekkes til, oppholder seg og ferdes i større grad enn i dag.

Nærhetsbyen Kolbotn

Kolbotn er et tettsted med fungerende lokalsenter. Ved å planlegge målrettet kan senteret utvikles til et sentrum med småbykvaliteter, økt sosialt liv og nærhet til alle hverdagsbehov: Nærhetsbyen Kolbotn.

Ulike boligtyper

Flere boliger i og rundt sentrum kan styrke Kolbotn som sted og forbedre næringsgrunnlaget for butikker og servicebedrifter. Men det er ikke likegyldig hva slags boliger vi bygger og hvordan de organiseres. Beboerne i sentrum består av mange godt voksne, pensjonister og eldre. ”Alle” er enige om at Kolbotn trenger større variasjon i boligtyper for å motvirke en såkalt grå ghetto. Rodeo foreslår byboliger og urbane rekkehus, som kombinerer bygårdskvaliteter med tilgang til private hager og/eller felles uterom.

Skille private og offentlige rom

De nye boligene tilfører også fysisk en mellomskala - mellom eneboligfeltene rundt og blokkbebyggelsen i sentrum. Boligene organiseres også med et tydelig skille mellom private og offentlige rom, slik at eksisterende gateløp blir tydeligere og de nye forbindelsene mellom sentrum og boligområdene rundt blir bedre definert.

Se presentasjonen