Kommunikasjon og medvirkning

En ny sentrumsplan vil berøre mange mennesker og ulike interesser.

Formannskapet har derfor vedtatt en kommunikasjons- og medvirkningsstrategi, som gir rammer for hvordan kommunen skal informere og involvere ulike grupper i planprosessen. Kommunens nettsider er en sentral kanal for informasjon. I tillegg vil vi bruke åpne møter, lokalpressen og sosiale medier for å invitere til medvirkning og debatt.

Mål for kommunikasjonen

1. Åpen og gjennomsiktig prosess

Innbyggere, næringsliv og utbyggere skal være godt informert om det som skjer, spesielt de som berøres sterkt av planen.

2. Avklare påvirkningsmuligheter og forventninger

Det skal være lett å forstå når man kan påvirke planprosessen, og hvordan innspillene man gir til planarbeidet blir brukt videre.

3. Åpen debatt og meningsbrytning

Planprosessen skal legge til rette for at ulike grupper og interesser kommer til orde, også de som ikke har direkte innflytelse gjennom folkevalgte representanter.

4. Lokal kunnskap

Planprosessen skal sikre at lokal kunnskap kommer frem som grunnlag for å skape gode løsninger.

Kommunikasjon og medvirkningsstrategi
Medvirkningstiltak