Fremdriftsplan

Arbeidet med en sentrumsplan for Kolbotn startet høsten 2014. Sentrumsplanen skal lages som en områdeplan etter plan- og bygningsloven. Formannskapet skal behandle planforslaget og legge forslaget ut til offentlig ettersyn høsten 2016. Se framdriftsplan nederst på siden.

Kommunestyret har vedtatt rammer for arbeidet, det er gjennomført parallelloppdrag og formannskapet har vedtatt et planprogram. Formannskapet er styringsgruppe for planarbeidet.

Føringer for det videre arbeidet

På møte 16. desember 2015 vedtok formannskapet at kommunen tar sikte på endelig vedtak av områdereguleringen for Kolbotn sentrum innen utgangen av 2016. De bestemte også at følgende føringer skal ligge til grunn for det videre arbeidet:  

 1. Det skal søkes best mulig transportløsninger i områdeplanen for alle trafikanter. De viktigste hensynene er god miljømessig trafikkavvikling og beredskap. Utbyggingen skal være fremtidsrettet og bygge på bærekraftige prinsipper. Rekkefølgekravet i kommuneplanen om Kolbotnringen kan om nødvendig fravikes, og alternative trafikale løsninger kan legges til grunn for planarbeidet.
 2. Ved utarbeidelse av bestemmelser for uteoppholdsarealer og lekeplasser er de viktigste hensynene gode fellesarealer, enkel tilgang til eksisterende rekreasjonsområder i planområdets nærhet og variasjon av boligstørrelser og typologi. Kravene i kommuneplanens § 9 og § 10 kan om nødvendig fravikes og erstattes med andre bestemmelser i områdereguleringen.
 3. Muligheten for å sikre arealer til en svømmehall innenfor planområdet skal vurderes.

Sentrumsutvalg og utbyggingsselskap

Formannskapet ba også rådmannen ta kontakt med sentrale grunneiere for å drøfte muligheten for å etablere et utbyggingsselskap og å nedsette et sentrumsutvalg. Sentrumsutvalget skal bidra til løpende avklaringer og fremdrift i planarbeidet mellom behandling i politiske organer. Utvalget består av:

 • Ordfører. Varamedlem er varaordfører.
 • Leder UMP. Varamedlem er nestleder UMP.
 • Merete Bellingmo. Varamedlem er Inger Johanne Bjørnstad.

Milepæler i planprosessen

 • Februar/mars 2015: Jernbaneverket vedtok hvor den nye stasjonen skal ligge.
 • Februar 2015: Kommunen varslet oppstart av planarbeidet, med avgrensing av planen.
 • Juni 2015: Formannskapet behandlet planprogrammet og la dette ut på høring.
 • Oktober 2015: Formannskapet vedtok planprogrammet.
 • Desember 2015: Formannskapet vedtok rammer for det videre arbeidet.

September 2016

 • Utvalg for miljø og plan behandler et notat om sentrumsplanen 6. september
 • Formannskapet behandler et notat om sentrumsplanen 7. september
 • Utvalg for miljø og plan behandler planforsalget 27. september
 • Formannskapet behandlet planforslaget 28. september og vedtok å utsette saken

Oktober - desember 2016

 • Møte i Sentrumsutvalget 24. oktober - sakspapirer blir lagt ut 20. oktober
 • Eldrerådet, Ungdomsrådet og Kommunalt råd for funksjonshemmede behandler saken 14. november. Sakspapirer blir lagt ut 4. november
 • Utvalg for miljø og plan behandler saken 15. november. Sakspapirer blir lagt ut 4. november
 • Formannskapet behandler saken 16. november. Sakspapirer blir lagt ut 4. november
 • Høringsperioden starter 24. november
 • Åpent møte i Kolben 5. desember kl. 18.00

Januar - mars 2017

 • Høringsfrist 5. januar
 • Utvalg for miljø og plan behandler saken 21. mars. Sakspapirer blir lagt ut 10. mars
 • Formannskapet behandler saken 22. mars
 • Kommunestyret behandler saken 27. mars