Kolbotn sentrum

Utviklingen av Kolbotn sentrum er et stort og langsiktig samfunnsutviklingsprosjekt. Plasseringen av den nye stasjonen og annen infrastruktur legger føringer for utviklingen av Kolbotn i lang tid fremover.

Aktuelt

Områderegulering for Kolbotn sentrum ble vedtatt 27. mars 2017.

Her kan du lese en orientering om vedtaket.

Her kan du lese om det formelle vedtaket og retten til å klage. Klagefristen er 25. mai 2017.

Se saksdokumentene.

Her kan du se oppdatert illustrasjonsplan

Kontaktpersoner

Prosjektleder Ingunn Kvernstuen, tlf. 66 81 90 90
Fagleder Anne Holten, tlf. 66 81 90 90

Føringer i kommuneplanen

Kommuneplanen for Oppegård ble vedtatt i 2011. Planen sier noe om hva politikerne ønsker for den videre utviklingen av Kolbotn sentrum (se side 41–42 i Kommuneplan for Oppegård 2011-2022). Her står det blant annet at Kolbotn skal utvikles til et attraktivt tettsted med urbane kvaliteter.

  • Vi skal bygge videre på de kvalitetene Kolbotn har: de grønne kollene og beliggenheten ved Kolbotnvannet.
  • Vi skal ta vare på de historiske sporene vi har i sentrum, som Kullebund gård, Kolbotn stasjon og Tårnhuset.
  • Vi skal vurdere tomt til en kultur- eller utdanningsinstitusjon i sentrum.

Kolbotn sentrum

Regionale og nasjonale føringer

Regionale og nasjonale myndigheter har forventninger til kommunen og har lagt flere føringer. Oppegård og Kolbotn ligger i kort avstand fra Oslo S og i en region hvor myndighetene regner med en betydelig befolkningsvekst. De forventer derfor at Oppegård tar sin andel av denne veksten.

I regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus er Kolbotn utpekt som en av tre prioriterte byer og tettsteder i det såkalte bybåndet, et område som er prioritert for vekst. Her er det forventet høy arealutnyttelse i områder med gangavstand til stasjoner. I planen står det at kommunene bør vurdere tett byutvikling fremfor «eplehagefortetting» i småhusområder nær banestasjoner. Det står også at lokaltogene i bybåndet kan forvente å få «T-banefrekvens» på sikt.

Høsten 2014 kom Regjeringen med nye nasjonale retningslinjer, der det står: I by og tettstedsområder rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon.

Hvorfor skal vi bygge mer kompakt i vårt område?

  • Vi skal møte befolkningsveksten på en måte som ikke bidrar til økt kø og kaos i hovedstadsområdet.
  • Arealeffektiv utbygging er riktig med hensyn til vern av grønne arealer, dyret mark, klima og miljø.
  • Stadig flere ønsker å bo urbant med de kvaliteter og muligheter det gir.

Ny jernbanestasjon

Høsten 2014 avklarte Jernbaneverket at den nye stasjonen på Kolbotn skal ligge omtrent der den er i dag. Her kan du se brev fra Jernbaneverket om avklaringen:

Plassering av ny Kolbotn stasjon 

Vi kan derfor starte et planarbeid som ser på hele Kolbotn sentrum og sammenhengene mellom vest- og østsiden av jernbanen. Hvordan kan vi redusere barrieren en jernbane gjennom sentrum gir? Og hvordan kan vi integrere stasjonen slik at den bidrar til liv i sentrum og fungerer som et godt knutepunkt for reisende?

Utredning om plassering av ny stasjon med illustrasjonsplaner.
Oppegård kommunes høringsuttalelse.

Se også Jernbaneverkets nettsider om Follobanen og Kolbotn stasjon