Kolbotn sentrum

Utviklingen av Kolbotn sentrum er et stort og langsiktig samfunnsutviklingsprosjekt. Plasseringen av den nye stasjonen og annen infrastruktur legger føringer for utviklingen av Kolbotn i lang tid fremover.

Aktuelt

Områderegulering for Kolbotn sentrum (2. gangs behandling)
Saken skal behandles i Utvalg for mijø og plan 21. mars 2017 og i Formannskapet 22. mars 2017. Se saksdokumentene.

Kontaktpersoner

Prosjektleder Ingunn Kvernstuen, tlf. 66 81 90 90
Fagleder Anne Holten, tlf. 66 81 90 90

Føringer i kommuneplanen

Kommuneplanen for Oppegård ble vedtatt i 2011. Planen sier noe om hva politikerne ønsker for den videre utviklingen av Kolbotn sentrum (se side 41–42 i Kommuneplan for Oppegård 2011-2022). Her står det blant annet at Kolbotn skal utvikles til et attraktivt tettsted med urbane kvaliteter.

  • Vi skal bygge videre på de kvalitetene Kolbotn har: de grønne kollene og beliggenheten ved Kolbotnvannet.
  • Vi skal ta vare på de historiske sporene vi har i sentrum, som Kullebund gård, Kolbotn stasjon og Tårnhuset.
  • Vi skal vurdere tomt til en kultur- eller utdanningsinstitusjon i sentrum.

Kolbotn sentrum

Regionale og nasjonale føringer

Regionale og nasjonale myndigheter har forventninger til kommunen og har lagt flere føringer. Oppegård og Kolbotn ligger i kort avstand fra Oslo S og i en region hvor myndighetene regner med en betydelig befolkningsvekst. De forventer derfor at Oppegård tar sin andel av denne veksten.

I regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus er Kolbotn utpekt som en av tre prioriterte byer og tettsteder i det såkalte bybåndet, et område som er prioritert for vekst. Her er det forventet høy arealutnyttelse i områder med gangavstand til stasjoner. I planen står det at kommunene bør vurdere tett byutvikling fremfor «eplehagefortetting» i småhusområder nær banestasjoner. Det står også at lokaltogene i bybåndet kan forvente å få «T-banefrekvens» på sikt.

Høsten 2014 kom Regjeringen med nye nasjonale retningslinjer, der det står: I by og tettstedsområder rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon.

Hvorfor skal vi bygge mer kompakt i vårt område?

  • Vi skal møte befolkningsveksten på en måte som ikke bidrar til økt kø og kaos i hovedstadsområdet.
  • Arealeffektiv utbygging er riktig med hensyn til vern av grønne arealer, dyret mark, klima og miljø.
  • Stadig flere ønsker å bo urbant med de kvaliteter og muligheter det gir.

Ny jernbanestasjon

Høsten 2014 avklarte Jernbaneverket at den nye stasjonen på Kolbotn skal ligge omtrent der den er i dag. Her kan du se brev fra Jernbaneverket om avklaringen:

Plassering av ny Kolbotn stasjon 

Vi kan derfor starte et planarbeid som ser på hele Kolbotn sentrum og sammenhengene mellom vest- og østsiden av jernbanen. Hvordan kan vi redusere barrieren en jernbane gjennom sentrum gir? Og hvordan kan vi integrere stasjonen slik at den bidrar til liv i sentrum og fungerer som et godt knutepunkt for reisende?

Utredning om plassering av ny stasjon med illustrasjonsplaner.
Oppegård kommunes høringsuttalelse.

Se også Jernbaneverkets nettsider om Follobanen og Østfoldbanen