Detaljregulering for Trelasttomta

Utvalg for miljø og plan vedtok 11. november 2014 å legge forslag til detaljregulering for Trelasttomta ut til offentlig ettersyn.

Formålet med reguleringen er å utvikle Trelasttomta ved Myrvoll stasjon til et lokalsenter og boligområde. Planforslaget legger til rette for 550-600 nye boliger, samt næringsvirksomhet, torg og park/friområder. Her er hoveddokumentene:

Saksfremlegg
Plankart
Illustrasjonsplan
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Veitegninger Norconsult

De øvrige dokumentene ser du under sakdokumenter til Utvalg for miljø og plan. 

Mer informasjon
Du kan se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben. Vil du vite mer om planarbeidet, kontakt Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90, eller e-post til Samfunnsutvikling.

I løpet av høringsperioden vil Oppegård kommune invitere alle interesserte til informasjonsmøte. Tidspunkt for møtet blir annonsert senere.

Frist for å sende inn merknader var 15. januar 2015