Ekornrud–Myrvoll

Områderegulering for Ekornrud–Myrvoll

Utvalg for miljø og plan vedtok 11. november 2014 å legge forslag til områderegulering for Myrvoll Ekornrud ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 15. januar 2015. Her kan du se dokumentene som ble lagt ut til høring for Ekornrud Myrvoll.

Det er kommet inn 18 høringsuttalelser som du kan lese her:
Foreninger  
Næringsdrivende   
Offentlige virksomheter  
Privatpersoner

Kommuneplanen

Kommuneplanen legger til rette for at det kan etableres et lokalsenter nord for jernbanestasjonen og Tverrveien. I tillegg kan det etableres boliger, næring og tjenestevirksomhet. Boligene er tenkt i åsen, øst for trelasttomten. Nord for tomten er det satt av arealer til kommunal tjenesteyting. Her er det også mulig å legge en skole hvis det blir behov for det. 

Lokalsenter

Føringer for utviklingen av Myrvoll lokalsenter: 

  • åpen, konsentrert bebyggelse
  • en tett kjerne med høy utnyttelse, som åpner seg mot områdene omkring
  • sentralt beliggende, grønn møteplass eller lite torg
  • gode og trygge gang- og sykkelveier til sentrum
  • god tilgjengelighet fra stasjonsområdet
  • bevaring og utvikling av våtmarksbiotop mot øst

Du kan kontakte samfunnsutvikling for å få vite mer om planarbeidet, tlf.: 66 81 90 90.

Se også informasjon om detaljregulering for Trelasttomta

Oversikt over Ekornrud–Myrvoll
Tittel Dato
Detaljregulering for Trelasttomta 29. august 2016 09:07