Solheim

Solheim ligger på Svartskog og er Oppegårds eldste skoleanlegg. I dag fungerer det som grendehus for innbyggerne på Svartskog.

Solheim

Solheim er Oppegårds eldste skoleanlegg og het opprinnelig Bålerud skole. Her ble det drevet skole fra 1863-1951. Da det i 1860 kom ny skolelov som påbød fast skole med egne skolehus var det naturlig å legge skolen til Svartskog, da det var her de største gårdene, i tillegg til at kirken lå her. 

Bålerud skole og klokkergård inneholdt en skolestue og lærerleilighet. Det hørte en del jord til eiendommen. Fjøs og låve ble oppført senere.

Området rundt

Skoleanlegget med tun og bygninger ligger i dag nesten uforandret, og er den eneste gamle skolen i Oppegård som er bevart. Anlegget har stor kulturhistorisk verdi ved sin tidligere funksjon, og har en beliggenhet i kulturlandskapet rundt Oppegård Kirke. Området er helt spesielt for regionen og vurdert til nasjonalt viktig på bakgrunn av rik flora og de mange gamle eike trærne. Det er registrert to rødlistearter på eiendommen.

Området er også viktig som viltområde, særlig knyttet til fugl.

I 1953 ble eiendommen overdratt til A/L Solheim og ble etter dette benyttet som møte- og forsamlingslokale.

Solheim eies  i dag av Foreningen Grendehuset Solheim. Foreningens medlemmer er Svartskog idrettsforening, Bålerud sanitetesforening og Svartskog vel.

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Solheim.