Bakgrunn for feiringen

I 2015 var det 100 år siden Oppegård ble egen kommune, skilt fra Nesodden. I april 2011 behandlet kommunestyret en sak med forslag til hvordan kommunen kan gjennomføre feiringen.

Kommunestyret vedtok følgende:

 • Kommunens 100 års jubileum markeres ved historiske tilbakeblikk, fokus på nåtid og framtid samt ved å legge vekt på tiltak som styrker lokalsamfunnets identitet og omdømme
 • Kommunestyret gir sin tilslutning til rammen for markeringen og innspillene som foreligger
 • Endelig prosjektbeskrivelse legges fram for Utvalg for kultur og oppvekst (UKO) vinteren 2012/13
 • Rådmannen søker å innpasse midler til 100 års jubileet i budsjettet for perioden 2012-15
 • UKO supplert med to representanter fra frivilligheten, som er styringsgruppe for prosjektet

Kommunestyret ba rådmannen om å legge vekt på følgende i arbeidet med å planlegge og gjennomføre feiringen:

 • Tiltak og aktiviteter som skaper begeistring og engasjement
 • Oppegård som et felles lokalsamfunn – dialog, medvirkning, identitet
 • Kommunens historie, særpreg og mangfold
 • Aktiv deltakelse fra innbyggere, lokalt næringsliv og organisasjonsliv
 • Styrking av kommunens kvaliteter

I forbindelse med behandling av budsjett og handlingsprogram for 2012–15 ble det lagt inn 2,9 mill. kroner til jubileet i økonomiplanen.

Frivilligheten er med

En markering av 100-årsjubilet krever planlegging, gjennomføringsevne og engasjement. Både; politikere, administrasjon, enkelt individer og frivilligheten/organisasjonslivet stiller opp og er bidragsytere på ulike måter.

I april 2012 vedtok UKO at Willy Østberg og Eva Haga Rogneflaten skulle representere frivilligheten i styringsgruppen for prosjektet. Sistnevnte ble senere fritatt for politiske verv pga. utenlandsopphold. I desember 2013 oppnevnte UKO Aud Jannik Matre, som ny representant fra frivilligheten.

Styringsgruppen

Utvalg for kultur og oppvekst (UKO) er styringsgruppe for jubileet, og har følgende sammensetning: 

 • Benthe Austad Bilvedt (H), leder
 • Daad Gjerde (H)
 • Gaute Tangen (H)
 • Einar Roar Masdal (H)
 • Ida Lindtveit (Krf)
 • Kersti Ahrén Heløe (A)
 • Odd Sverre Norrøne (A)
 • Ragnhild Zeigler (SV)

I tillegg to representanter som representerer frivilligheten

 • Willy Østberg
 • Aud Jannik Matre

Se sentrale saksdokumenter om jubileet.