Vi er en av Oppegårds 4 ungdomsskoler. Våre elever kommer fra barneskolene Vassbonn og Kolbotn.

INGIERÅSEN SKOLES VISJON:

ROM FOR KUNNSKAP, KREATIVITET OG HVERANDRE:

Ingieråsen skole legger til rette for at elevenes erfaringer, kunnskaper og interesser er utgangspunktet for all læring. Læringsmiljøet skal være trygt og stimulerende slik at alle kan utvikle seg faglig og sosialt.

Skolen tar vare på trivsel og kultur gjennom fellesarrangementer som temafester og ball samt et kontinuerlig arbeid mot mobbing.

KUNNSKAPSSYN:

· Elevene skal kunne lese, skrive, regne og bruke IKT slik at de har et godt grunnlag for egen utvikling nå og i fremtiden, er fundamentet for vårt kunnskapssyn.

· Læringen skal skje gjennom egen aktivitet. Elevene får opplæring og erfaring i ulike arbeidsmetoder og læringsstrategier.

· Internasjonalisering og kontakt / utveksling med elever i andre land skal gi verdifull kunnskap om verden vi lever i.

TILPASSET OPPLÆRING:

· Rom for alle og tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp for vår skole.

· Læringsstoffet skal være tilpasset elevenes utviklingsnivå og gjennom læringsprosessen skal de oppleve mestring.

VOKSENROLLEN:

· Det pedagogiske personalet opptrer som tydelige ledere og gode forbilder for elevene.

· Alle ansatte setter og håndhever klare grenser og regler og lærer elevene god folkeskikk.

* De voksne viser omsorg og bryr seg om og med elevene.