Oljeutskillere benyttes til å behandle vann forurenset med små mengder olje. Dette skjer ved at olje, som er lettere enn vann, stiger opp til overflaten (gravimetrisk oljeutskiller).

Vannfasen må kontrolleres og utslippskravene overholdes. Sand og slam må som hovedregel behandles som farlig avfall.

Om kravene

Kravet til oljeutskiller er fastsatt i Forurensningsforskriften, som sier at all forurensning skal begrenses. Det er derfor ulovlig å drive virksomhet med utslipp av oljeholdig avløpsvann uten å være tilknyttet oljeutskiller, og uten å ha søkt kommunen om utslippstillatelse.

Ingen ønsker at olje slippes ut i naturen, elvene og fjorden. Det kan få store konsekvenser for det økologiske miljøet. Oljeholdig avløpsvann som går til renseanleggene kan forstyrre renseprosessen, som igjen fører til at vannet som ender opp i fjorden ikke er tilstrekkelig renset. Derfor skal alt oljeholdig avløpsvann renses i en oljeutskiller før det slippes ut.

Slik får vi rent badevann og du bidrar til et renere miljø og trivelige omgivelser for alle.

Virksomheter som omfattes av kravet

Disse virksomhetene må søke oss om utslippstillatelse:

  • Bensinstasjon
  • Vaskehall for kjøretøy
  • Motorverksted
  • Bussterminal
  • Verksted og klargjøringssentral for kjøretøy og anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • Anlegg for understellsbehandling

Andre virksomheter

Disse virksomhetene må også søke men vil, istedenfor utslippstillatelse, få et vedtak om påslippskrav.

  • Parkeringshus med sluk i gulv
  • Oppsamlingsplasser for kasserte kjøretøy, mekaniske verksteder, sorteringsanlegg eller andre som har utslipp av oljeholdig avløpsvann
  • Fjernvarmesentraler

Mer informasjon

Skjema til registering av oljeutskiller   
Skjema til årsrapport for oljeutskiller  
Skjema til tilstandsrapport oljeutskillere