Rettighetene er bl.a. forankret i:

Offentlighetsloven

Alle har rett til å be om innsyn i et dokument, i dokumentene i en bestemt sak, eller i en type saker. Det er imidlertid visse unntak. Retten til innsyn gjelder også postjournalen.

Unntak for rett til innsyn:

 • Innsyn skal nektes for taushetsbelagte opplysninger (utg.pkt.: taushetsbelagte opplysninger sladdes)
  (offenlighetsloven § 13)
 • Innsyn kan nektes for interne dokumenter
  (offentlighetsloven § 14 og 15)
 • Innsyn kan nektes for dokumenter med et bestemt innhold
  (offentlighetsloven §§ 17-26)

Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet. Det vil si at dokumenter som kan unntas offentlighet, skal være tilgjengelig for publikum i størst mulig grad. Hvis du blir nektet innsyn, skal du ha en hjemmel for kommunens rett til å nekte innsyn. Du kan også be om begrunnelse. Hvis du vil klage må du sende klagen til kommunen som gjør en ny vurdering av sitt avslag. Det er Fylkesmannen som er klageinstans.

Saksbehandling

 • Du har rett til å få veiledning om hvilke regler som gjelder for å få en bestemt tjeneste, og informasjon om saksbehandlingen.
 • Du har rett til å få et foreløpig svar, hvis det tar lang tid å avgjøre saken din (en måned for enkeltvedtak).

Hvis du er part i en sak som gjelder et enkeltvedtak, har du en del ekstra rettigheter:

 • Du har i utgangspunktet rett til å se alle dokumentene i saken (visse begrensninger gjelder).
 • Du skal få et skriftlig vedtak. Vedtaket skal inneholde en begrunnelse hvis du får helt eller delvis avslag. Hvis saken gjelder fordeling av rettigheter mellom flere søkere (for eksempel barnehageplass), har du rett til å kreve en skriftlig begrunnelse.
 • Du har rett til å klage hvis du får helt eller delvis avslag. Klagen sendes til samme instans som har fattet vedtaket. De skal vurdere saken på nytt og sende den videre til klageinstansen hvis de ikke forandrer vedtaket selv.

Aktuell informasjon

Offentleglova
Offentleglova - rettleder
Forvaltningsloven