Prosjekter som pågår nå:

Demenstilbud

Helsedirektoratet har gitt Greverud sykehjem midler for å fremme tilbud til personer med demens. Sykehjemmet har derfor kjøpt inn elektrisk sykkel og minibuss for å kunne tilby flere aktiviteter utenfor sykehjemmet. Disse vil bli tatt i bruk for fullt fra våren 2016.

Kompetanseheving - syke og døende

Implementering av egen tiltaksplan for alvorlig syke og døende. Sykehjemmet har fått midler av helsedirektoratet for å finansiere kompetanseheving og opplæring av ansatte.

Velferdsteknologi

Vi arbeider med innføring av effektive og gode dokumentasjonsrutiner basert på e-Romsteknologi. Fordelen med e-Rom er at en raskt kan utføre dokumentasjon på pasientens rom. Dette styrker også brukermedvirkningen, da pasienten kan være med på av utformingen av sin egen tiltaksplan. Utover dette vil det være muligheter å teste ut bruk av løsninger som Facetime/ Skype for pasientene. Vi planlegger oppstart høsten 2016.

Samarbeid med skole

Greverud sykehjem samarbeider med Flåtestad ungdomsskole gjennom de to valgfagene «Innsats for andre» og «Helse og oppvekst». Dette samarbeidet begynte høsten 2015.

Heltidskultur

Oppegård kommune er med i et landsomfattende program som heter ”Sammen om en bedre kommune”. Dette er et program som er forankret fra regjering til de ulike fagorganisasjoner. Programmet tar for seg noen av de viktigste utfordringer kommunesektoren har i dag.

Oppegård kommune er med i programmet «heltidskultur». Målet for programmet er å finne turnusordninger som kan gi økt stillingsprosent. Vi vet at det er en viktig sammenheng mellom økt tilstedeværelse i jobb og kvalitet i tjenesten.

Økte stillingsstørrelser vil også kunne få flere fagpersoner på jobb, spesielt i helgene. Greverud sykehjem startet med langvakter på helg i september 2015. Dette har ført til at vi i dag har en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 70 %,  en økning på vel 20%. Målsetningen på lengre sikt er kun å lyse ut hele stillinger.