I reguleringsplanene for Trelasttomta og Skogsåsen, er det regulert inn to kommunale veier. Veiene har avkjørsel fra Tverrveien og blir atkomsten inn til store utbyggingsområder.

Boliger og næringsbygg på områdene skal tildeles adresser samtidig med byggetillatelser. Kommunen har derfor begynt prosessen med å bestemme nye adressenavn.

Forslag til veinavn ble lagt frem for Utvalg for miljø og plan 9. mai 2017. Utvalget hadde ingen merknader til forslaget. Vi sender derfor ut anbefalte veinavn på høring.

Adressenavn til Trelasttomta

Forslaget er Trelastveien. Navnet viser til virksomheten som ble drevet på området av Kolbotn Trelast.

Adressenavn til Skogsåsen

Her foreslås navnet Skogsåsen. Dette er samme navn som reguleringsplanen. Navnet passer på stedet. Området ligger i en skogvokst ås. Øst for området ligger boligområder med adressenavn som Ospelia, Løvlia og Blåbærskogen.

Forslagene sendes også til Språkrådet for vurdering av skrivemåten. Når fristen er gått ut, skal Utvalg for miljø og plan behandle forslag til adressenavn. Det er utvalget som vedtar de nye adressenavnene.

Merknader

Du kan sende merknader til: Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune.

Frist for å sende inn merknader er 10. august 2017