Kommunen ønsker et sentrum med handel, gode offentlige rom, lett adkomst til ny stasjon og en bypark med gangvei rundt Kolbotnvannet.

I området rundt stasjonen planlegger vi å bygge tett, og vi planlegger mer varierte boligtyper en vi har i dag.  

Mange kvaliteter

Skal vi få en sentrumsplan med de kvalitetene vi ønsker, må ulike interesser og hensyn veies mot hverandre.  Å bygge tett i områder som har kort vei til tog og buss gir miljøgevinster. Dette gir også innbyggerne en enklere hverdag fordi handel, kulturtilbud, møteplasser, natur og rekreasjonsområder er rett i nærheten. Kommunen er også opptatt av gode uteområder og støyskjerming.  

Forslag til prosjekter

Grunneiere og utbyggere har drøftet ulike muligheter med kommunen, men forslagene er foreløpig bare skisser. Vi må vurdere alle forslagene mot de kvalitetene vi velger å legge inn i sentrumsplanen. Flere av de prosjektene utbyggere har presentert så langt, er ikke i tråd med dette.

Sentrumsplanen

Kommunestyret skal behandle sentrumsplanen i løpet av året. Før dette blir forslag til sentrumsplan sendt på høring, så innbyggere og berørte parter kan uttale seg. Planen vil bl.a. si noe om hvor tett og høyt det blir lov til å bygge innenfor de enkelte områdene. Etter at sentrumsplanen er vedtatt, kan private utbyggere sende detaljerte planer til behandling i kommunen.

Innspill til planen?

Kommunen er opptatt av medvirkning og ønsker innspill fra innbyggerne. Onsdag 13. april var ca. 160 engasjerte mennesker samlet til informasjonsmøte i Kolben. Etter presentasjon av planene så langt ble det åpnet for spørsmål og innspill fra salen.

Temaer som kom opp var bl.a. trafikken på Skiveien, blokkbebyggelse, tetthet og høyder, gangvei rundt Kolbotnvannet, boliger for yngre mennesker og hvilke krefter som styrer utviklingen.

Har du synspunkter og innspill, send en e-post til Oppegård kommune v/ Samfunnsutvikling.

Mer informasjon

Les mer om framdriften i planarbeidet under Kolbotn sentrum.

Se presentasjon fra det åpne møtet 13. april 2016