Om prosjektet

Det skal bygges ny ungdomsskole med idrettshaller i idrettsparken på Sofiemyr. Ungdomsskolen med idrettshaller vil få fire spilleflater og inkludere blant annet styrkerom, klatrevegg og bryterfasiliteter. Skolen vil bli en 7-parallell skole, med plass til 630 elever.  Elever som sogner til Fløysbonn og Hellerasten ungdomsskoler skal gå ved skolen, som skal hete FRAM ungdomsskole.

Designkonseptet "Terrasse" er vedtatt for prosjektet, hvor bygningskroppen til skolen og idrettshallen ligger delvis oppå hverandre i skrenten i Sofiemyr idrettspark. Dagens idrettshall/svømmehall og Sofiemyr barneskole skal rives. Det skal bygges ny Sofiemyr barneskole på tomta hvor Fløysbonn skole ligger i dag. Kvalitet, god utnyttelse av bygg- og uteområder og miljø er viktige mål for prosjektet.

Aktuelt nå

Skanska Norge AS er valgt som samspillspartner for å utvikle og bygge den nye ungdomsskolen med idrettshaller i Sofiemyr idrettspark. Kontrakt ble skrevet 14. mai 2019. Vi jobber etter en samspillmodell, som vil si at entreprenør kommer inn tidlig i prosjektet for at man sammen kan finne de beste løsningene, før det inngås kontrakt med totalentreprise.

I Formannskapet 3. april 2019, ble det gjort flere vedtak knyttet til prosjektet. Det skal blant annet utredes muligheter for å øke dobbelthallens høyde fra 7 til 9 meter. Prosjektet skal videreføres uten basishall, men det skal ses på mulighetene for faste turnhall-elementer, slik som for eksempel hoppegrop, uten at det går på bekostning av hele hallflater. Tre skal være dominerende uttrykk på skolen og idrettshallene.

Politiske vedtak  

Formannskapet 3. april 2019
1. Det etableres egen energisentral for ungdomsskole med idrettshaller og barneskolen.
2. BREEAM-NOR med nivå (Very good) legges til grunn som kvalifiseringsnivå for prosjektet. Ungdomsskolen sertifiseres etter denne standard. Rådmannen vurderer muligheten for å heve bygget til BREEAM-NOR «Excellent» eller «Outstanding»
3. Tre skal være det dominerende utrykket i fasadene på skolen og idrettshallene.
4. Det utredes mulighet for økning av takhøyde fra 7m til 9m for dobbelthallen.
5. Arbeidet i prosjektet videreføres uten basishall. Det utredes mulighet for å legge inn enkelte faste turnelementer, uten at dette går på bekostning av hele hallflater (eksempelvis grop)
6. Energisentralen skal være mest mulig klimavennlig
7. Rådmannen vurderer solenergi som energisupplement

Her kan du lese sakspapirene fra møtet. 

Formannskapet 20. juni 2018
Formannskapet vedtok 20. juni 2018 at det jobbes videre med designkonsept 1: "Terrasse".
Dette alternativet er blitt kalt «terrasse» på grunn av sin plassering i terrenget. Alternativet benytter topografien ved Sofiemyr. I dette alternativet ligger kun deler av bygningskroppene oppå hverandre.Les mer om forslaget i sakspapirene til formannskapet 20. juni 2018.

Kommunestyret 12. februar 2018
1. Alternativ 1 «kompakt ved skrenten» legges til grunn som primærløsning, med mulighet for å hente ut elementer fra alternativ 2 «delt ved skrenten».
2. Det valgte konseptet videreføres i den påfølgende forprosjektfasen med konkretisering, uttegning og valg av løsninger knyttet til plassering av bygningsmassen der skolens behov skal prioriteres.
3. Det utarbeides planer for utvidelse av både hallen og skolen, i begge retninger.

Her kan du lese dokumentene med utredningen som ble lagt frem.

Veien videre

Mål om byggestart tidlig 2020, med ferdigstillelse i slutten av 2021.