Målet er å sikre et godt, likeverdig og variert tilbud til innbyggerne og være en viktig premissleverandør for en levedyktig samfunnsutvikling. Den nye kommunen vil ha totalt 57 000 innbyggere og folketallet kan stige til nærmere 80 000 i 2040. Ski skal være kommunesenteret og politisk og administrativ ledelse lokaliseres her. Kolbotn og Ski skal utvikles som tvillingbyer, komplementere byer som til sammen gir en god helhet for innbyggerne. Begge steder skal ha kommunale servicetorg.   

Fellesnemnd

Etter at Stortinget har truffet vedtak om sammenslutning våren 2017 skal det opprettes en fellesnemnd. Nemda skal forberede og gjennomføre arbeidet med å etablere den nye kommunen med virkning fra 1. januar 2020. Fordi fellesnemnda ikke kan starte opp før Stortinget har fattet sitt vedtak, skal det etableres en «foreløpig fellesnemnd» fra 1. januar 2017. Den skal sikre politisk koordinering i kommunene frem til våren 2017.

Fylkesmannens forslag til ny kommunestruktur

Onsdag 28. september la Fylkesmannen fram sitt forslag til endringer i kommunestrukturen for Oslo og Akershus. Bakgrunnen for forslaget var behovet for en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling og føringene Stortinget ga i forbindelse med kommunereformen.  Fylkesmannen anbefaler at Oppegård, Ski, Ås, Frogn og Follo-delen av Enebakk dannet en ny storkommune med nesten 100 000 innbyggere. Fylkesmannen sender anbefalingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stortinget vil fatte endelige vedtak i juni 2017. Prosessen mellom Oppegård og Ski fortsetter, og vi venter ikke på Stortingets endelige vedtak. I avtalen mellom de to kommunene står det at også andre kommuner kan slutte seg til.

Videre prosess

I oktober vil kommunestyrene i de to kommunene behandle avtalen, som ordførerne har signert. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og arbeidstakerorganisasjonen har gått sammen om en seminarrekke som starter i månedsskiftet oktober/november. Her vil ansatte, tillitsvalgte og hovedvernombudet delta. I midten av november blir det allmøter, hvor politisk og administrativ ledelse informerer om prosessen og forventningene. Videre blir det møter mellom politisk og administrativt nivå i begge kommunene for å få en god prosess i endringsarbeidet.

Les mer om kommunereformen i Oppegård