Vi legger til rette for å bygge omtrent like mange boliger per år som tidligere, men bygger mer konsentrert og bevarer derfor grønne områder.

Kommunestyret i Oppegård vedtok kommuneplanen for Nordre Follo 13. mai. Kommunestyret i Ski behandler tilsvarende sak 12. juni.

Kommuneplan for Nordre Follo

Den vedtatte planen består av to deler, en samfunnsdel som som peker ut satsingsområder og en arealdel som gir rammer for videre utbygging og bevaring av grønne områder.

Nær og nyskapende

Samfunnsdelen viser vei mot en kommune som skal være NÆR og NYSKAPENDE. Planen omtaler fire satsingsområder:

  • Sammen for en ny kommune
  • Trygg oppvekst
  • Aktiv hele livet
  • Byvekst med grønne kvaliteter 

Skal vi nå målene knyttet til disse områdene må både kommunen, innbyggere, frivilligheten og næringslivet bidra. 

Bygger tett rundt kollektivknutepunktene

Arealdelen følger opp mål og føringer i den regionale planen for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus. Det betyr at vi bygger bymessig og tett rundt kollektivknutepunktene. Slik skaper vi byliv og gangavstand til daglige gjøremål, reduserer behovet for bil og utnytter økt kapasitet på jernbanen når Follobanen åpner. Størst blir utbyggingen på Kolbotn og Myrvoll. Dette er i tråd med planer som allerede er vedtatt og i ferd med å bli gjennomført.

Boliger på tidligere næringsområder

Planen åpner videre for boliger på dagens næringsområder på Fløysbonn, sør på Mastemyr og ved Rosenholm Campus/Li gård. Her skal tettheten være lavere enn i områdene rundt jernbanestasjonene, og vil bli særlig attraktive for barnefamilier.

Svartskog og Rikeåsen fortsatt grønne

Hele utbyggingsområdet på Svartskog (1400 dekar) er tatt ut av kommuneplanen. Etter høringsfasen har kommunestyret også valgt å ta ut utbyggingsområder på Rikeåsen og i Dalsveien, og redusere områder på Ødegården skog.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for den nye kommuneplanen. Nordre Follo kommune skal ta miljøansvar og være en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet.

En god plan for den nye kommunen

Samfunnsdelen i kommuneplanen blir lagt fram for det nye kommunestyret i Nordre Follo høsten 2019. Her vil vi anbefale at planen blir et sentralt styringsverktøy for kommunen. Arealdelen vil fungere som en delplan for tidligere Oppegård kommune fram til Nordre Follo lager en ny felles plan for hele kommunen.

Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030

(Det er ikke mulig å klage på vedtaket.)