Nød- og vakttelefoner

Ambulanse 113
Brann 110
Politi 112/ Lokalt politi 02800

  • Oppegård legevakt, kl. 07.00 - 18.00 tlf. 66 80 70 00, Kveld og helg, tlf. 116 117
  • Barnevernvakt, tlf. 917 19 615 / 64 85 16 00 / 02800
  • Alarmtelefon for barn og unge, tlf. 116 111
  • Krise- og incestsenteret i Follo, tlf. 64 97 23 00
  • Oslo Legevakt Overgrepsmottaket, tlf. 23 48 70 90, Storgaten 40

Oppegård kommune har et eget team som kan aktiveres hvis det er fare for selvmord. Teamet nås via legevakten.

Ved større kriser og katastrofer skal du kontakte politiet. Se egne sider om beredskap og sikkerhet.

Øvrige vakttelefoner

Strøm

Hafslund - kundeservice, feilmelding, tlf. 815 30 400
Andre spørsmål, tlf. 09111

Vei

Du kan melde feil på veilys på kommunale veier direkte til Infratek som skifter pærer på vegne av kommunen (innmeldingsskjemaet ligger et stykke ned på forsiden). Her får du tilbakemelding når oppdraget er utført. 

Du kan også ringe kommunen om feil på veilys eller annet på veiene:
Feilmelding kl. 08.00 - 15.00, tlf. 66 81 90 90

Veiseksjonen har en vakttelefon for akutte hendelser, etter kontortid tlf. 908 27 320

Melding om feil og uregelmessigheter på Riksveier/Fylkesveier:
Kontakt Vegmeldingssentralen, tlf. 175.

Vann og avløp

Vannlekkasje, tett kloakk, offentlig ledning, tlf. 66 81 90 90
Utenom kontortid, tlf. 908 27 310

Viltmemnda

Nemnda skal ta seg av fallvilt og sykt vilt. Ved påkjørsel av vilt skal du varsle politiet (02800). De kontakter viltnemnda. Viltnemnda kan kontaktes direkte på tlf. 66 81 89 00.

Follo Veterinærvakt

Follokommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård og Enebakk har etablert et samarbeid om "Follo veterinærvaktområde", med Ås kommune v/ Landbrukskontoret i Follo som driftsansvarlig. Se nettsidene til Follo Veterinærvakt.
Tlf. 64 94 00 40

Kommunale bygg

Vakt, tlf. 482 31 200