NAV Oppegård

NAV Oppegård har ansvar for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Oppegård kommune.

Aktuelt

Vi har sommeråpent i mottaket hos NAV Oppegård fra kl. 12.00 – 14.00.

NAVs nettsider har åpent hele døgnet på www.nav.no

Våre oppgaver

Kontorets oppgaver er å motta bestilling, beslutte behandling, informere, bistå og følge opp arbeid og aktivitet innenfor følgende områder:

 • Dagpenger ved arbeidsledighet
 • Tiltaksmidler
 • Sykepenger
 • Rehabiliteringspenger
 • Yrkedsrettet attføring
 • Uførepensjon
 • Ytelser til enslige forsørgere og etterlatte

NAV gir informasjon og veiledning om:

 • Familieytelser
 • Yrkesskadeytelser
 • Ytelser knyttet til alder
 • Helserefusjoner

NAV Oppegård skal også dekke følgende tjenester:

 • Gjeldsrådgivning
 • Flyktninger
 • Rusarbeid inkl. miljøarbeidertjeneste
 • Tildeling av gjennomgangsboliger og flyktningboliger

Les mer om NAV fra linkene til venstre