Serveringsbevilling

Loven om serveringsvirksomhet omfatter alle steder som serverer mat og/eller drikke i næringsøyemed og hvor forholdene er lagt til rette for fortæring på stedet. Slike steder skal ha serveringsbevilling fra kommunen. Bevillingen skal gis til den som driver serveringsstedet.

Loven ble endret 01.01.08. Dette innebærer at flere serveringsvirksomheter omfattes av serveringsloven.Bensinstasjoner, gatekjøkken og kiosker er eksempler på nye virksomheter som nå omfattes av loven.

Daglig leder
Serveringsstedet skal ha en daglig leder, som har det reelle ansvar for den daglige driften av stedet. Daglig leder må være myndig.

Kvalifikasjonskrav
Serveringsstedets daglige leder må ha tatt etablererprøven

Krav til søknaden
Søknaden skal være skriftlig og inneholde følgende opplysninger: 

  • Navn, adresse og personnummer på den som driver serveringsstedet. Hvis serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning
  • Stedet der virksomheten skal drives
  • Navn, adresse og personnummer på daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse

Vedlegg: På søknadsskjemaet står det hvilke dokumenter du må legge ved søknaden. Denne sendes til Oppegård kommune, Jus og administrasjon, pb. 510, 1411 Kolbotn.

Innhenting av uttalelser

  • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv.
  • Før søknaden avgjøres, skal kommunen innhente uttalelse fra politiet om det foreligger brudd på bestemmelsene nevnt ovenfor. Vi innhenter også opplysninger om det er forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig å gi serveringsbevilling
  • Kommunen kan også innhente uttalelser fra andre offentlige myndigheter

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle søknadene innen 60 dager, hvis det ikke er spesielle grunner til lengre behandlingstid.

Mer informasjon?
Trenger du mer informasjon eller veiledning, kan du kontakte Jus og administrasjon, tlf. 66 81 90 90. Her kan du også få hjelp til å søke.

Aktuell informasjon 
Lov om serveringsvirksomhet
Alkoholpolitisk handlingsplan
Søknadsskjema