Salgs- og skjenkebevilling

Salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling gitt av kommunen. De som søker skjenkebevilling, må også ha serveringsbevilling.

Bevillingen gis til den som driver virksomheten (bevillingshaver). Virksomheter som søker om skjenkebevilling, må også ha serveringsbevilling.

Kvalifikasjonskrav

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Styrer og stedfortreder må være over 20 år. De må også være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne i form av bestått kunnskapsprøve. For mer informasjon om kunnskapsprøven, se kunnskaps- og etablererprøven.

Søknad

Søknaden skal være skriftlig og inneholde følgende opplysninger:

  • Navn, adresse og personnummer på den som driver virksomheten. Hvis virksomheten drives av en juridisk person, må du opplyse om organisasjonsnummer og eiersammensetning
  • Stedet der virksomheten skal drives
  • Navn, adresse og personnummer på styrer og stedfortreder

Vedlegg: På sønadsskjemaet står det hvilke dokumenter du må legge ved søknaden. Denne sendes til Oppegård kommune, Jus og administrasjon, pb. 510, 1411 Kolbotn.

Vurdering

Behandlingen av bevillingssøknader reguleres av alkoholloven. Når kommunen vurderer om det skal gis bevilling, legges det bl.a. vekt på stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitikk og hensyn til lokalmiljøet. I følge kommunens alkoholpolitiske handlingsplan benytter vi ikke alkohollovens mulighet til å sette tak på antall bevillinger. Kommunen har vedtatt en forskrift om åpningstider og skjenketider for serveringssteder i Oppegård kommune og retningslinjer for behandling av salgs- og skjenkebevillinger i Oppegård kommune.  Disse ligger til grunn for behandling av bevillingssøknader.

Innhenting av uttalelser

  • Før søknaden blir avgjort, skal kommunen innhente uttalelse fra politiet og NAV. Kommunen kan også innhente uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene
  • Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i lovgivning, som har sammenheng med alkohollovens formål
  • For styrer og bevillingshaver gjelder også vandelskrav i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen

Saksbehandlingstid

Nye bevillinger krever politisk behandling i formannskapet, som har møter ca. en gang per måned. Du får skriftlig beskjed om når saken behandles.

Bevillingsperiode

Du kan få kommunal bevilling for inntil fire år om gangen, med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Konsekvenser ved brudd på alkoholloven

Brudd på alkoholloven kan føre til at du får tildelt prikker. Hvis bevillingshaver i løpet av en periode på to år har fått til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på en uke. Hvis du i løpet av toårsperioden får tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. Tildeling av prikker blir regulert av alkoholforskriften.

Mer informasjon?

Trenger du mer informasjon eller veiledning, kan du henvende deg til Jus og administrasjon, tlf. 66 81 90 90. Her kan du også få hjelp til å søke.

Aktuell informasjon 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk med forskrifter
Alkoholpolitisk handlingsplan
Forskrift om åpningstider og skjenketider for serveringssteder i Oppegård kommune 
Retningslinjer for behandling av salgs- og skjenkebevillinger i Oppegård kommune
Salgstid øl / åpningstid utsalg  
Søknadsskjema - Skjenkebevilling
Søknadsskjema - Salgsbevilling