Ved første utlysning av oppdrag for detaljprosjektering og bygging av Nye Greverudlia barnehage kom det kun inn ufullstendige tilbud (februar 2017). Oppdraget ble derfor lyst ut på nytt, med enkelte endringer (august 2017). Tilbudene som kom inn overskred den økonomiske rammen for prosjektet.

Etter forhandlinger ble prisen justert noe men det var ikke nok til å sette i gang prosjektet. Med ekstrabevilgningen er det nå mulig å inngå kontrakt med entreprenør for detaljprosjektering og bygging av barnehagen.

Den nye barnehagen får seks avdelinger, som er en økning av dagens kapasitet med to avdelinger.

Prosjektet planlegges ferdigstilt for overtagelse januar 2019. Greverudlia barnehage holder til i modulbarnehagen i Kongeveien 21, mens det bygges ny barnehage.