Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten hjelper personer som opplever funksjonstap på grunn av rusavhengighet og psykiske helseproblemer til å mestre eget liv.  Vi hjelper den enkelte til å bli mest mulig selvhjulpen ved å forebygge ytterligere funksjonstap og ved å vedlikeholde og stimulere den enkeltes ressurser. Vi bidrar med opplæring, prosesser med klare mål og virkemidler og hjelp til å beholde dagens ferdigheter.

Hvem kan få tjenesten?

Miljøarbeidertjenesten tildeler praktisk bistand/opplæring på bakgrunn av individuelle samtaler og en faglig vurdering. Vi kartlegger funksjonsnivå og vi legger stor vekt på søkerens evne til å ivareta daglige gjøremål og egen omsorg. Miljøarbeidertjenesten vurderer behovet fortløpende.

Vi tar utgangspunkt i at søkere

 • har bostedsadresse i Oppegård kommune
 • er helt eller delvis er ute av stand til å klare dagliglivets gjøremål og har evne og mulighet til å lære

Praktisk hjelp og opplæring i regi av rus- og miljøarbeidertjenesten er først og fremst for mennesker med rusproblematikk og sosiale utfordringer som følge av rusavhengighet. Andre virksomheter i kommunen gir samme tjenester til personer med andre utfordringer. Tjenesten omfatter hjelp til egenomsorg og praktiske oppgaver i dagliglivet. 

Betaling

Tjenesten er gratis.

Innhold

Tjenester og nivå er basert en vurdering av hva som er forsvarlig og hensiktsmessig.  Eksempler på typer tjenester er

 • å kartlegge funksjoner knyttet til mål, verdier, ressurser, mestringsstrategier og nettverk
 • opplæring og veiledning for å strukturere hverdagen
 • opplæring og veiledning for å mestre dagliglivets praktiske gjøremål (ADL).
 • koordinere ansvarsgruppe

Hvordan få tjenesten – søknadsprosess

 • Send skriftlig søknad til Rustjenesten. Se eget skjema.
 • Ved nye henvendelser innkaller vi brukeren til en kartleggingssamtale innen to uker.
 • Vi fatter enkeltvedtak hvis vi mener at tjenesten varer lenger enn tre måneder.
 • Søkeren kan klage på alle vedtak. Du får informasjon om hvordan du kan klage sammen med det skriftlige vedtaket.
 • Søkeren kan få hjelp til å formulere en forespørsel.
 • Vi evaluerer vedtak og boavtaler etter seks måneder.