Bilde: Her på sletta langs skogen sydøst for Kolbotn gravlund skal kommunen utrede om stedet egner seg som tomt for midlertidig skole.

Ordfører Thomas Sjøvold sendte i forrige ut en sak til formannskapets medlemmer om å utrede Solkollen som et tilleggsalternativ for midlertidig plassering av Kolbotn skole. Det var foreldre på Kolbotn skole som kom med forslaget.

Saken ble enstemmig vedtatt (Formannskapets medlemmer avgjorde saken skriftlig utenom de faste møtene, jfr. Kommunelovens bestemmelser).

Her kan du lese mer om tilleggsalternativet Solkollen (Formannskapets behandling)

Grundig utredning

Dette betyr ar det nå skal utredes to alternativer, Solkollen og Rognebærlia. Prosjektkontoret skal vurdere om tomtene er aktuelle for en midlertidig skolebygg, blant annet skal det sjekkes at det ikke er noe giftig utslipp fra tomten på Rognebærlia.

Elever, FAU, skoleledelse og representanter fra kommunens skoleteam vil bidra i utredningen. Når alternativene er ferdig utredet blir det i forbindelse med byggesøknaden sendt ut nabovarsler. – Vi skal informere og legge til rette for god kommunikasjon med naboer der det blir aktuelt å sette opp en midlertidig skole, sier ordfører Thomas Sjøvold. Når vi har vært igjennom alle ledd i behandling av saken kan vi gjøre et endelig tomtevalg, sier ordføreren.

Barnas sikkerhet

Ved valg av alternativ vil barnas sikkerhet bli høyt prioritert. Den midlertidige skolen vil bli tilrettelagt med sikre uteområder.

For å ivareta sikkerheten på skoleveien, vil det for begge alternativene etter all sannsynlighet bli aktuelt med busstransport i alle fall for noen flere elever enn i dag. I utredningen skal det legges stor vekt på trygge transportløsninger om det er til fots, sykkel eller buss. Dette gjelder både for elevene og naboer til den midlertidige skolen.

Kolbotn skole

Under byggeperioden stenges Kolbotn skole helt for elevene. Elevene på 7. trinn vil fortsatt gå på Ingieråsen under byggingen, men de øvrige vil gå på den midlertidige skolen. Den midlertidige skolen vil få ca. 20 klasserom for ca. 320 elever. I tillegg blir det rom til administrasjonen.

Fakta

Kolbotn barneskole skal utvides fra to til fire klasser per trinn, med maksimum kapasitet for 784 elever. I dag har skolen ca. 380 elever, hvor 7. trinn har gjesteklasserom ved Ingieråsen skole. I tillegg planlegges det en ny flerbrukshall under nybygget til småskolen og SFO.

Du kan lese mer om utbyggingen på våre prosjektsider