Alle som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal sørge for at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Medvirkningen kan organiseres på flere måter, blant annet gjennom folkemøter, gruppearbeid, høringer, grendemøter og spørreundersøkelser.

Varsel om oppstart av regulering

I forbindelse med oppstart av plansaker skal berørte innbyggere få anledning til å komme med en skriftlig uttalelse. Offentlige myndigheter, berørte grunneiere, lag og organisasjoner får tilsendt informasjon om planen og kan deretter komme med innspill og sitt syn på forslaget.

Høring

Når et planforsalg er ferdig utarbeidet, blir det lagt ut på høring. Høringsfasen er en formell, lovbestemt informasjonsfase. I høringsfasen gjøres enkeltpersoner, organisasjoner og eksterne instanser kjent med hvilke planer kommunen har, slik at de kan komme med sine synspunkter og innsigelser til planforslaget. På dette stadiet i prosessen er mulighetene for å påvirke den endelige planen mye mindre enn i en tidligere medvirkningsfase. Vi oppfordrer derfor innbyggere, næringsliv og andre til å engasjere seg tildlig i planarbeidet.

Hvorfor engasjere seg?

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, kan medvirkning være opplysende, holdningsskapende og motiverende. Innbyggernes medvirkning er viktig for å gi innspill som er basert på egne erfaringer. Det  handler om å vite «hvor skoen trykker» og om å ha kunnskap om ideer, forslag, muligheter og begrensninger. Medvirkning er med på å styrke lokaldemokratiet og bidrar til at alle grupper får anledning til å bli hørt. Det at innbyggerne er med på å utvikle sitt eget lokalsamfunn bidrar igjen til utvikling av attraktive lokalsamfunn.