Forslagsstiller Lienga 4 AS c/o Ferd Eiendom, på vegne av alle grunneierne i næringsparken, har søkt Oppegård kommune om en mindre endring i reguleringsplanen.

Sammendrag

Forslaget består i å gjøre endringer i områdeplanens bestemmelser, § 9.1 – Veiarealer og § 20 – Rekkefølgebestemmelser. Det foreslås å fjerne kravet til opparbeidelse av fortau langs Trollåsveien fra Trollåsen senter til Kolbotnveien, samt å endre rekkefølgekravet for krysset Trollåsveien x Lienga x Mellomåsveien til utbedring av dagens kryssløsning, noe som skal utredes i forbindelse med første forslag til detaljregulering. Forslaget medfører ingen endringer i plankartet. Samtidig opprettholdes kravet om ny atkomst til næringsparken via rundkjøring i krysset Lienga/Mastemyrveien, og dette tiltaket blir et rekkefølgekrav for alle felt i områdereguleringen.

Utredninger og analyser av dagens og fremtidig trafikksituasjon, samt en oppdatert gjennomgang av rekkefølgekravene i områdeplanen, viser at behovet for å opparbeide fortau langs Trollåsveien fra Trollåsen senter til Kolbotnveien er lavt. Dette er fordi det finnes flere alternative gang- og sykkelforbindelser i området som er bedre og mer relevante for boligområdene i Trollåsen og for selve næringsområdet. 

Samtidig viser undersøkelsene at dagens kryssløsning i krysset Trollåsveien x Lienga x Mellomåsveien kan håndtere fremtidig trafikkmengde som følge av full utvikling i henhold til områdeplanen, forutsatt at rundkjøringen i Mastemyrveien x Lienga etableres. For å forbedre situasjonen og gjøre krysset mer definert og oversiktlig, foreslås en utbedring av krysset.
De samlede rekkefølgekravene i områdereguleringen har vært et hinder for næringsetableringer i området. Nye trafikktall og undersøkelser viser at trafikkmengden er lavere enn tidligere lagt til grunn, og det foreligger nye vurderinger av behovet for rekkefølgetiltakene. Forslagsstiller ønsker derfor å endre rekkefølgekravene som beskrevet over, for å gjøre området mer attraktivt for næringsutvikling, og kunne prioritere og gjennomføre de veitiltakene som er nødvendige.

Her finner du dokumentene

Du kan si din mening

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:

  • Rambøll v/ Bjørnar Rutledal
  • Postadresse: Hoffsveien 4, Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo.  

Alle innkomne merknader vil bli oversendt Oppegård kommune sammen med forslaget.
Fristen for innspill er 13.01.2019.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte på e-post Rambøll på tlf: 408 22 892.