Alle personer med stemmerett og som er registrert som bosatt i Norge, føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni 2015.

Alle velgere som står i manntallet vil få tilsendt valgkort. Står du ikke oppført i manntallet, eller det er andre feil i listen, send skriftlig klage med begrunnelse til valgstyret snarest mulig. Søknad om retting i manntallet må være kommet til valgstyret innen 9. september.

Manntallslistene er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset på Kolbotn og på biblioteket i Kolben.

Innbyggere som mener at de er feil oppført i manntallet, eller mangler oppføring i manntallet kan sende søknad om endring til:

Oppegård valgstyre, v/ Formannskapskontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn.

Utlegging av samemanntall
Kommunen skal kunngjøre og legge ut samemanntallet ut til offentlig ettersyn hvert valgår. Samemanntallet legges derfor ut til offentlig ettersyn på Oppegård rådhus og på biblioteket til 14. september 2015.
Krav om retting sendes skriftlig til Sametinget. Informasjon finnes på sametinget.no.

Valgloven
Vi viser til lovtekster (valgloven §§ 2-1 til 2-7 og valgforskriften § 1 og 2) om grunnlag for oppdatering av manntallet.