Her blir det påpekt at forslaget ikke tilfredsstiller kommunens forventninger når det gjelder støy.

Ordfører Thomas Sjøvold er meget godt fornøyd forslag til høringsuttalelse.
-  Planforslaget legger beslag på et stort område og vil medføre svært støyende aktivitet som berører mange av våre innbyggere. Vi er opptatt av å få en reguleringsplan med færrest mulig ulemper, og planen må derfor inneholde nok tiltak til å redusere støy og andre ulemper beredskapssenteret får for innbyggerne, sier han. Dette gjelder for eksempel offentlig transport, sykkel og gange samt avbøtende tiltak for barn, unge og friluftslivet.

Innspill til reguleringsplanen

Sjøvold sier at administrasjonen har gjort en meget grundig jobb med høringsuttalelsen. De har blant annet engasjert et eksternt firma til å uttale seg om akustikk. Han sier at uttalelsen påpeker flere viktige mangler og tiltak som bør være med i planen og nevner spesielt følgende:   

  • Ingen boliger, skoler eller barnehager skal utsettes for støynivåer over støygrensene i  kommuneplanene for Oppegård og Ski.
  • Støyen fra senteret må reduseres og begrenses vesentlig i tid, mengde og antall støykilder.
  • Strid i bebygde områder (SIBO), sprengningsøvelser og bruk av flashbangs/øvelsesgranater på Taraldrud må ikke tillates før det er utarbeidet akseptable beregnings- og støyskjermingsmetoder.
  • Forslagstiller må forplikte seg til å opparbeide flere kompenserende tiltak for barn i nærområdene.

- Jeg oppfordrer kommunens innbyggere til å lese saken, engasjere seg og sende egne høringsuttalelser innen fristen 22. juni, sier ordfører Thomas Sjøvold. – Nå er det viktig at vi går sammen for å redusere ulempene beredskapssenteret medfører. Departementet må sørge for å utrede forhold knyttet til støy og sette inn tilstrekkelig avbøtende tiltak. Også når det gjelder kompenserende tiltak for barn, unge- og friluftsliv, og tilrettelegging for gange, sykkel- og kollektivtransport, er det stor avstand mellom kommunens forventninger og planforslaget.

Om beredskapssenteret

Regjeringen har besluttet å etablere et beredskapssenter for politiet på Taraldrud i Ski. Konseptvalgutredningen anbefaler et nasjonalt beredskapssenter som omfatter politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen, bombegruppen og krise- og gisselforhandlerstjenesten. Planforslaget legger til rette for et beredskapssenter på rundt 33.000 m² samt rullebane, landingsplass for helikopter og areal til utendørs trening. Treningsområdet inkluderer flere utendørs skytebaner, øvingsområde for strid og skytehus. Beredskapssenteret skal operere med døgnkontinuerlig drift og ha inntil 300 ansatte.